ประเภทการรับสมัคร

การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวิธีการรับเข้าศึกษา 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทคัดเลือกตรง(โควตา)

รับตรงในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล โดยแบ่งประเภทโควตา เป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • คัดเลือกเรียนดี
  • คัดเลือกความสามารถพิเศษ
  • นักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  • นักศึกษาตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมรย. กับ สพม.15 MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 15

2. ประเภทคัดเลือกทั่วไป

รับร่วมกับกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

Go To Top