ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการลงทะเบียนย้อนหลัง

IMG

ขั้นตอนการลงทะเบียนย้อนหลัง


ให้นักศึกษาส่งบันทึกข้อความขอลงทะเบียนเรียนย้อนหลังดังขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนการส่งหนังสือ
  1. พริ้นใบบันทึกข้อความออกมาพร้อมลงชื่อให้เรียบร้อยหรือใส่ลายเซ็นสแกน (พร้อมแนบหลักฐานถ้ามี) ส่งอีเมลหรือไปรษณียหาอาจารย์ที่ปรึกษา
  2. นำบันทึกข้อความเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็น
  3. นำบันทึกข้อความเสนอให้ประธานหลักสูตรให้ความเห็น
  4. นำบันทึกข้อความมาประทับตรารับที่ห้องธุรการอาคาร 20 ชั้น 1
  5. ส่งบันทึกข้อความคณะผ่านนักวิชาการศึกษาของคณะ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการเบื้องต้น
  6. รอผลการพิจารณาและติดต่อกลับไปจากกองบริการการศึกษา
  7. ให้เข้าเรียนในทุกรายวิชาที่ขอลงทะเบียนพร้อมแจ้งชื่อเพิ่มเติมกับผู้สอนให้ทราบว่ากำลังทำบันทึกข้อความขอลงทะเบียนเรียนย้อนหลังอยู่

หมายเหตุ เนื่องในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด- 19 ดังนั้นในขั้นตอนที่ (2-5) ขอให้นักศึกษาประสานงานกับทางหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษาให้ช่วยดำเนินการในส่วนดังกล่าว


Go To Top