ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา 11 พ.ค. 2564 ครั้งที่ 4/2564

IMG

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา 11 พ.ค. 2564
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2564

นักศึกษาสามารถรับหลักฐานการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ณ ช่องหมายเลข 3 งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา


Go To Top