ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติและกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563

IMG

เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถคืนสภาพการเป็นนักศึกษา โดยยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาที่กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564


Go To Top