ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติการสอนในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเรียน 20-505 อาคาร 20 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทั้งนี้ การสอบปฏิบัติการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity based Learning) ใช้เวลาปฏิบัติการสอน 15 นาที เนื้อหารายวิชาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


Go To Top