ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้ช่วยสอน สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

เพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ
ผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • มีทักษะทางด้านกิจกรรมนันทนาการ
  • มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเป็นทีม
  • มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มใหญ่

อัตราเงินเดือน
ระดับปริญญาตรี เดือนละ 13,300 บาท

การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก

  • กรอกใบสมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/job ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัภาษณ์/สอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
  • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
  • ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564
  • รายงานตัว/จัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564


Go To Top