ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการพิจารณาสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

IMG

นักศึกษาที่ได้รับอนุญาต ให้ติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจำรายวิชา ภายในวันที่ 1 – 20 เมษายน 2564


Go To Top