ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ภาคกศ.บป. รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

IMG

ผลการคัดเลือกนักศึกษา โครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 36 เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

จากกรณีผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ในประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา โครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 36 เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564
โดยให้แจ้งความประสงค์มาที่กองบริการการศึกษาแล้วนั้น ได้รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการตามที่ประกาศผลการคัดเลือก เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 หรือตามเอกสารประกอบ


Go To Top