ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ภาคกศ.บป. รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

ผลการคัดเลือกนักศึกษา โครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 36 เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2564

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัว ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะถือว่าสละสิทธ์

สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว ดังนี้

 1. ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องกรอกใบรายงานตัวดังกล่าวที่ eduservice.yru.ac.th/entrance พร้อม แนบไฟล์รูปถ่าย (รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ชุดสุภาพ) และ Print ใบรายงานตัวโดยใช้กระดาษ A4 สีชมพู
 2. หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุในคุณสมบัติการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร
  หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากทางสถานศึกษาอยู่ในช่วงกำลังออกหลักฐานให้นำใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาโดยสำเร็จก่อน วันที่ 21 มิถุนายน 2564 มาแสดงแทน และให้นำหลักฐานที่สำเร็จการศึกษามาให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2564
 3. รูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป เพื่อติดบนใบรายงานตัว และขอไฟล์รูปได้จากร้านถ่ายรูป เพื่ออัพโหลดไฟล์รูป ในข้อ 1
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสารจำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 6. เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
 7. เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร รายละเอียดในเอกสารประกอบ

การประชุมชี้แจงการลงทะเบียนเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน มหาวิทยาลัยกำหนดในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.

*หมายเหตุ

 1. สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี ให้มารายงานตัวในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 หากผลการรับสมัครในรอบที่ 2 มีจำนวนผู้สมัครครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. กรณีผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก หากมีความประสงค์จะเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลาในสาขาอื่น สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กองบริการการศึกษาหรือโทร. 073-299612 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามความเหมาะสม


Go To Top