ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

งดการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

งดการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสามารถรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงของดการจัดสอบคัดเลือกในวันที่ 13 มีนาคม 2564 และจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 16 มีนาคม 2564

ในการนี้ ผู้สมัครที่ยังไม่ได้แนบหลักฐานประกอบการรับสมัครเข้าระบบรับสมัคร ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ ให้รีบดำเนินการแนบหลักฐาน หรือส่งหลักฐานประกอบการรับสมัคร ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครต่อไป


Go To Top