ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

เพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ
ผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรมเป็นฐาน(Activity based learning)
 • มีประสอบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเป็นทีม

อัตราเงินเดือน

 • ระดับปริญญาโท เดือนละ 16,400 บาท
 • ระดับปริญญาเอก เดือนละ 20,000 บาท

การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/job ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัภาษณ์/สอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 19 เมษายน 2564
 • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 26 เมษายน 2564
 • ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 28 เมษายน 2564
 • รายงานตัว/จัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 เมษายน 2564


Go To Top