ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม อิสลามศึกษา)

IMG

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

 1. หลักสูตรที่เปิดเพิ่ม
  1. ศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา
  2. ศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา (เทียบโอน)
 2. คุณสมบัติทั่วไป
  1) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
  2) มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
  3) มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่สาขาวิชากำหนด
 3. การรับสมัคร
  • ใบสมัคร : ผู้สมัครจะต้องบันทึกข้อมูลผู้สมัครสอบ ผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมแนบไฟล์หลักฐานผ่านระบบ
  • การเลือกสาขาวิชา : ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา เป็นลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ผู้สมัครต้องตัดสินใจ และพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกสาขาวิชา เพราะเมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
  • ไฟล์หลักฐานที่ต้องแนบผ่านระบบ :
   • สำเนาแสดงผลการเรียน เป็นไปตามคุณสมบัติที่สาขาวิชากำหนด
   • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงิน ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT (ค่าสมัคร 300 บาท) ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564
 4. การทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. (สอบผ่านระบบออนไลน์)
 5. การประกาศผลการคัดเลือก
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และรายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ 27 มีนาคม 2564


Go To Top