ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563

IMG

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563

ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอสิทธิ์สอบปลายภาคหรือดำเนินการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ณ งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2564
การยื่นคำร้องขอสิทธิ์สอบปลายภาค ให้นักศึกษาแนบหลักฐานการขาดเรียน
กองบริการการศึกษาจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาตามเวลาที่กำหนด จะถูกประเมินผลการเรียนเป็น "E" ในรายวิชานั้น ๆ


Go To Top