ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2563

IMG

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2563

สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ณ งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2564
หากไม่ดำเนินการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาตามเวลาที่กำหนด จะถูกประเมินผลการเรียนเป็น "E" ในรายวิชานั้น ๆ


Go To Top