ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

 1. คุณสมบัติด้านความรู้
  ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • กำลังเรียนหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (เอกสารหมายเลข 1)
  ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
  • กำลังเรียนอยู่ในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (เอกสารหมายเลข 1)
 2. คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
  2.1 มีร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง
  2.2 มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. วิธีการสมัคร / การคัดเลือก
  3.1 นักเรียนสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้ eduservice.yru.ac.th/tcas/portfolio ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 - 29 มกราคม 2564
  3.2 ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ ณ จุดรับสมัคร ที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่รับสมัครตามโรงเรียนต่างๆ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS หรือแบบลงทะเบียน (เก็บหลักฐานการส่งไว้ใช้ ในการสืบค้นข้อมูล) ไปที่“กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000” ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 (ดูวันที่ที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
  3.3 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
  3.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
  3.5 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบของ ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564
  3.6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
 4. ค่าสมัคร
  ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT
 5. หลักฐานประกอบการสมัคร
  5.1 ใบสมัคร กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์
  5.2 รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
  5.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  5.4 หลักฐานการชำระค่าสมัคร
  5.5 Portfolio อัพโหลดผ่านระบบรับสมัครเป็นสกุลไฟล์ .PDF
 6. การรายงานตัว
  ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของ ทปอ. มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 7 มีนาคม 2564 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา (ค่าเทอม) ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top