ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับทุน 70%

IMG

ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับทุน 70%

ประกาศนี้ใช้บังคับเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


Go To Top