ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

IMG

ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศนี้ใช้บังคับเฉพาะภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


Go To Top