ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา เทอม 3/2563

IMG

ขยายระยะเวลาการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษากรณีไม่ลงทะเบียนเรียนในเทอม 3/2563 จากวันที่ 26 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 12 มิถุนายน 2563


Go To Top