ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

IMG

ประกาศเปิดรับเพิ่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • 3104 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 40 คน
  • 3203 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (เทียบโอน) จำนวน 40 คน
 1. คุณสมบัติทั่วไป
  1) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
  2) มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
  3) มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตาม ข้อ 1
 2. การรับสมัคร
  • ใบสมัคร : ผู้สมัครจะต้องบันทึกข้อมูลผู้สมัครสอบผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2563
  • พิมพ์ใบชำระค่าสมัครผ่านระบบ และชำระค่าสมัครได้ที่เคาน์เตอร์หรือตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤษภาคม 2563
  • การเลือกสาขาวิชา : ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา เป็นลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ผู้สมัครต้องตัดสินใจ และพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกสาขาวิชา เพราะเมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
  • ค่าสมัคร 300 บาท
 3. การประกาศผลการคัดเลือก
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th


Go To Top