ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคกศ.บป. รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

IMG

  รับสมัครตั่งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 12 กรกฏาคม 2562 ณ กองบริการการศึกษา อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิธีการสมัคร

 1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลและเลือกสาขาวิชาผ่านระบบ http://eduservice.yru.ac.th/apphome และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันรับสมัครพร้อมยืนยันรายงานตัว
 2. เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั่น สาขาวิชาใดมีผู้สมัครเต็มตามแผนรับที่กำหนด จะปิดรับสมัครสาขาวิชานั้นทันที
 3. ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาแสดงผลการเรียน และชำระค่าสมัคร 300 บาท
 4. แจ้งการชำระค่าสมัครแล้วกรอกข้อมูลการรายงานตัว และชำระเงินค่ารายงานตัว
 5. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินในการรายงานตัวแล้วเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ
 2. รูปถ่าย ชุดสุภาพ จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5. เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัว จำนวน 1,000 บาท
 6. เงินค่าธรรมเนียมจัดการศึกษาตามหลักสูตร (ค่าเทอม) รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

หมายเหตุ ผู้ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 แล้วไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบนี้


Go To Top