ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

IMG

  รับสมัครตั่งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2562 ณ กองบริการการศึกษา อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิธีการสมัคร

 1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลและเลือกสาขาวิชาผ่านระบบ http://eduservice.yru.ac.th/tcas/round5 และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันรับสมัครพร้อมยืนยันรายงานตัว
 2. เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั่น สาขาวิชาใดมีผู้สมัครเต็มตามแผนรับที่กำหนด จะปิดรับสมัครสาขาวิชานั้นทันที
 3. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร และชำระค่าสมัคร 300 บาท
 4. แจ้งการชำระค่าสมัครแล้วกรอกข้อมูลการรายงานตัว และชำระเงินรายงานตัว
 5. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินในการรายงานตัวแล้วเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ
 2. รูปถ่าย ชุดเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 5. เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัว จำนวน 1,000 บาท
 6. เงินค่าเทอม รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
 7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เครื่องแบบนักศึกษา อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ประมาณ 2,000 บาท

หมายเหตุ ผู้ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 แล้วไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบนี้


Go To Top