ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นที่34 เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2562

IMG

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ใต้หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว ดังนี้

  1. ใบรายงานตัว โดยกรอกผ่านระบบรายงานตัว eduservice.yru.ac.th/entrance พร้อม Print โดยใช้กระดาษ A4 สีชมพู
  2. ไฟล์รูปถ่าย(นามสกุล .jpg) ขอไฟล์รูปได้จากร้านถ่ายรูป เพื่ออัฟโหลดไฟล์รูป ในข้อ 1
  3. ใบแสดงผลการเรียน 2 ฉบับ
  4. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  6. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  7. ค่าธรรมเนียมการรายงานตัว 1,000 บาท
  8. ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ดังเอกสารประกอบ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

มหาวิทยาลัยไม่เปิดสอนสาขาวิชาพัฒนาชุมชน รหัสสาขา 3485 และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสสาขา 4345 เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู้สมัครในสาขาดังกล่าวสามารถเลือกสาขาวิชาใหม่ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562


Go To Top