ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกรอบเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

IMG

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  • สอบสัมภาษณ์วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
  • เปลี่ยนแปลงสถานที่ ณ ห้อง 20-505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ (อาคาร20)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (เฉพาะสายครู) วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
สิ่งที่ต้องนำมา
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน

ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top