ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2562

IMG

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัวที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยกำหนดรายละเอียดการรายงานตัว ดังนี้

 • ใบรายงานตัว โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/entrance พร้อมปริ้นท์ด้วยกระดาษ A4 สีเหลือง และอัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักศึกษาม.ราชภัฏยะลา นามสกุลไฟล์ .jpg
 • หลักฐานแสดงผลสำเร็จการศึกษา ตามคุณสมบัติของแต่ละหลักสูตร
 • รูปถ่ายปัจุบัน (ในเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
 • เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ดูตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เครื่องแบบนักศึกษา ค่าอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ประมาณ 2,000 บาท

สำหรับนักศึกษาสายครู หลักฐานอยู่หอพัก

 • รูปถ่ายปัจุบัน (ในเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ


Go To Top