ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

IMG

ผู้สมัครบันทึกข้อมูลผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome และพิมพ์ใบสมัคร มายื่นพร้อมหลักฐาน ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 10 มิถุนายน 2562

สามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่
รับมัครระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 10 มิถุนายน 2562 ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 09.00 - 11.30 น. และ 13.00 - 15.30 น. (รับสมัครทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สิ่งที่ผู้สมัครต้องแสดงในวันสมัคร

 • สำเนาใบรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ
 • กรณีผู้สมัครมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าอนุปริญญา ให้นำหลักฐานการเทียบเท่ามาแสดงด้วย
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • ค่าสมัคร 300 บาท

หลักสูตรที่เปิด

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน
 • นิติศาสตรบัณฑิต
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (เทียบโอน)
 • บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)

การทดสอบความรู้

 • ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • ประกาศผล วันที่ 20 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ จะไม่เปิดสาขาวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาใหม่ไม่ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด


Go To Top