ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

IMG

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัวที่ 3 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยกำหนดรายละเอียดการรายงานตัว ดังนี้

  • ใบรายงานตัว โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/entrance พร้อมปริ้นท์ด้วยกระดาษ A4 สีเหลือง
  • หลักฐานแสดงผลสำเร็จการศึกษา
  • รูปถ่ายปัจุบัน (ในเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
  • เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เครื่องแบบนักศึกษา ค่าอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ประมาณ 2,000 บาท
  • เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร (ค่าเทอม) จำนวน 4,500 บาท


Go To Top