ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นที่33 เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 7 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ใต้หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เวลา 13.00 -16.30 น.

สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว ดังนี้

  • ใบรายงานตัว โดยกรอกผ่านระบบรายงานตัว eduservice.yru.ac.th/entrance พร้อม Print โดยใช้กระดาษ A4 สีชมพู
  • ใบแสดงผลการเรียน 2 ฉบับ
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
  • ค่าธรรมเนียมการรายงานตัว 1,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ดังเอกสารประกอบ


Go To Top