ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ กรณีพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

  • เข้าระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกและตรวจสอบรหัสผ่านสำหรับระบบ Clearing House ที่ระบบรับสมัคร (รหัสผ่าน clearing house ยังไม่พร้อม)
  • เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา Clearing House ที่เว็บไซต์ tcas.cupt.net ภายในวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561
  • มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561


Go To Top