ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 3.5 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

  • เข้าระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกและตรวจสอบรหัสผ่านสำหรับระบบ Clearing House ที่ระบบรับสมัคร
  • เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา Clearing House ที่เว็บไซต์ tcas.cupt.net ภายในวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561
  • มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561


Go To Top