ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ยื่นใบสมัครพี้อมหลักฐาน ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)


Go To Top