ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ให้มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมนานัส ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว (เขียนชื่อ - นามสกุลหลังรูปทุกรูป)
  • สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน
  • รายงานการตรวจสุขภาพ (ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายประกาศ)
  • สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ (ชื่อผู้สมัคร)


Go To Top