ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภุมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบคะแนนจาก สทศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประชาชนมาแสดงในวันสอบด้วย

สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ (มีคะแนนสอบ O-Net) ให้รอผลประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประมาณวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

*** แก้ไขห้องสอบ 20-205 เป็น 20-505 ***


Go To Top