ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ผลการคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านกีฬาและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศให้มารายงานตัว ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยกำหนดรายละเอียดการรายงานตัว ดังนี้

  • ใบรายงานตัว โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/entrance พร้อมปริ้นท์ด้วยกระดาษ A4 สีเหลือง
  • หลักฐานแสดงผลสำเร็จการศึกษา ตามคุณสมบัติของแต่ละหลักสูตร
  • รูปถ่ายปัจุบัน (ในเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1000 บาท
  • เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ดูตามเอกสารแนบท้ายประกาศ


Go To Top