ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน
 • นิติศาสตรบัณฑิต
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร
 • บัญชีบัณฑิต การบัญชี

ขั้นตอนการรับสมัคร

 • ใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องบันทึกข้อมูลผู้สมัครสอบ ผ่านระบบ http://eduservice.yru.ac.th/apphome และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันรับสมัครพร้อมหลักฐาน (ระบบรับสมัครพร้อมใช้งานวันที่ 17 เมษายน 2561)
 • วัน เวลา และสถานที่ 17 เมษายน - 10 มิถุนายน 2561 ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • การเลือกสาขาวิชา ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา
 • เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร
  1. หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียน ว่ากำลังเรียนในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กำหนด แสดงฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
  2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาดไม่เกิน 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  3. กรณีผู้สมัครมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าอนุปริญญา ให้นำหลักฐานการเทียบเท่ามาแสดงด้วย
  4. ค่าสมัคร 300 บาท
 • การทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ


Go To Top