ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2560

IMG

ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 09.00-15.30 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สิ่งที่ผู้สมัครต้องแสดงในวันสมัคร

  • หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียน ว่ากำลังเรียนในภาคสุดท้ายของหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กำหนด แสดงฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • ผลคะแนนจากระบบการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net)

Go To Top