ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง(โควตา) และนักศึกษาตามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่างมรย. กับสพม.15 ประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก
สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560   เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว
1.  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่  4  (ปพ.1)  5  ภาคเรียน  ถ่ายสำเนา  1  ชุด  พร้อมฉบับจริง
2.  รูปถ่ายปัจจุบัน   (ชุดเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)    จำนวน  1 รูป
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน   ถ่ายเอกสาร  1 ฉบับ   พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดง   โดยมหาวิทยาลัยจะคืนสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงให้ภายหลังตรวจสอบแล้ว
4.  เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา   จำนวน   1,000  บาท
5.  เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  รายละเอียดดังประกาศแนบท้ายประกาศนี้

กรอกประวัติและพิมพ์ใบรายงานตัว
ก่อนวันรายงานกรุณากรอกข้อมูลผู้สมัครและพิมพ์ใบรายงานตัวด้วยกระดาษ A4 สีเหลือง ได้ที่ eduservice.yru.ac.th/entrance

สำหรับรายชื่อสำรอง
สำหรับรายชื่อสำรองทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะทำการติดต่อในภายหลัง หากมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


Go To Top