ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง(โควตา) สาขาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษาประเภทเรียนดี ประเภทกิจกรรม และประเภทความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง(โควตา) สาขาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


Go To Top