ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรอบที่ 3)

IMG

เริ่มสมัครได้ ตั่งแต่วันที่ 23 มิถุนายน - 6 กรกฏาคม 2559 เลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
สาขาวิชาใดมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะปิดรับสมัครในสาขานั้นทันที

http://eduservice.yru.ac.th/apphome2


Go To Top