ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา  2559  (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

โดยให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศมารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในวันที่  20  มิถุนายน  2559  เวลา  09.00-15.30 น.  ทั้งนี้ให้เข้าบันทึกข้อมูลรายงานตัว ที่ http://eduservice.yru.ac.th/newweb/?name=entrance&file=entrance  พร้อมปริ้นใบรายงานตัวโดยใช้กระดาษ A4 สีเหลือง  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามประกาศ  นำมายื่นให้ทางมหาวิทยาลัยในวันรายงานตัว


Go To Top