ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม

ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559  

htpp://eduservice.yru.ac.th/apphome


Go To Top