ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ปีการศึกษา 2557

IMG

ตามที่กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ได้ประกาศรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ โดยได้ดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกตามลำดับแล้วนั้น

        บัดนี้การดำเนินการในการประมวลผลการสอบคัดเลือกสำเร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จึงประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบได้ ในวันที่ 21 เมษายน 2557

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2557

*** เปิดดูประกาศ ***
ผู้ที่ผ่านมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 เมษายน 2557


Go To Top