87 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากรกองบริการการศึกษา มรย. เป็นวิทยากรเสริมสร้างความเข้าใจด้านการเทียบโอนเทียบวุฒิตปท.

(23 มีนาคม 2564) นางสาวมัซมีร์ หะยีแวนาแว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวธัญชนก จิตสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมอบรมเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ เสริมสร้างความเข้าใจด้านการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และนักเรียน นักศึกษากลุ่มที่เดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจาก COVID-19 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ภายใต้โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

         
Go To Top