84 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองบริการการศึกษา ราชภัฏยะลา ต้อนรับคณะจากศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษา จชต.

(5 มี.ค 64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับคณะจากศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางเข้าเยี่ยมเพื่อหารือและขอคำแนะนำในการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติงานเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง และสร้างความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

           
Go To Top