66 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภักยะลาได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม

(5 กันยายน 2562) ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นางสาวมัซมีร์ หะยีแวนาแว นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวธัญชนก จิตสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้รับเกียรติจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ เร่งรัดการเทียบวุฒิและการรับรองวุฒิการศึกษาให้สามารถนำมาเป็นหลักฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้โดยเร็ว

             
Go To Top