65 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ

(28 สิงหาคม 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยตัวแทนบุคลากรจากกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 10 หัวข้อ “Digital disruption กับงานบริการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับนักศึกษา ระบบงานทะเบียนนักศึกษา และประมวลผลการศึกษา กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ

     
Go To Top