excel

ระบบค้นหาผู้สำเร็จการศึกษา

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชื่อปริญญา คณะ วันที่สำเร็จการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชื่อปริญญา คณะ วันที่สำเร็จการศึกษา
104721023 นายอับดุลคอเดร์ สุขุมประอัส วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 10 ก.ค. 2551
104721023 นายอับดุลคอเดร์ สุขุมประอัส วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 10 ก.ค. 2551
104732015 นางสาวกอบกุล พรพุฒิศิริ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์(แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์) วิทยาการจัดการ 26 ต.ค. 2550
104745116 นางสาวมาซีเต๊าะ มะลิแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104745137 นายมะกาแม สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2551
104745146 นายมะรี สีบู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2551
104745155 นายฮาซัน สือนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104745173 นายมะการิง มาหะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 21 ธ.ค. 2550
104756237 นางสาวนาอีมะห์ อาลีมามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104769031 นางสาวนิอามีเนาะ ดามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104817005 นายมารุวัน แซตอ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ครุศาสตร์ 19 มิ.ย. 2552
104817010 นายสุชาติ แซ่ชั้น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ครุศาสตร์ 20 มิ.ย. 2551
104817011 นายเปาซี อาแวกะจิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ครุศาสตร์ 20 มี.ค. 2551
104817014 นายหมัดรุสลี นิแม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ครุศาสตร์ 20 มี.ค. 2551
104817019 นายมาหามะซัมรี นาแว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ครุศาสตร์ 26 ต.ค. 2550
104817020 นายมะ หะมิดง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ครุศาสตร์ 26 ต.ค. 2550
104817026 นายมาลีกี ฮาแว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ครุศาสตร์ 03 ก.พ. 2552
104817031 นายอาดนันต์ อาแวเลาะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ครุศาสตร์ 26 ต.ค. 2550
104823024 นางสาวสุพัดชา เกิดศิริรักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 พ.ค. 2551
104823026 นางสาวนูรีซัน สาแม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 ต.ค. 2550
104832005 นางสาวนูรีซัน อารง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์(แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์) วิทยาการจัดการ 26 ต.ค. 2550
104832009 นางสาวธนันธร สังข์ศิลป์ชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์(แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์) วิทยาการจัดการ 26 ต.ค. 2550
104832020 นางสาวฮาปีบ๊ะ หะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์(แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์) วิทยาการจัดการ 26 ต.ค. 2550
104832021 นางสาวฟารินดา บินศุภอรรถ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์(แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์) วิทยาการจัดการ 26 ต.ค. 2550
104845001 นางสาวหนึ่งฤทัย นุ่นทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08 ส.ค. 2551
104845001 นางสาวหนึ่งฤทัย นุ่นทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08 ส.ค. 2551
104845095 นายโยกิร์ส สาเรง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104845096 นายอดิศักดิ์ กลักดวงจิตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
104845111 นางสาวมูรนิง อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104855033 นายอุสมาน มิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104855060 นางสาวนูรีซัน บือราเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 21 ธ.ค. 2550
104855069 นายมะรีดูดวน แวกะจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
104855074 นางสาวสารือมา ฮามิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 23 ม.ค. 2552
104856107 นางสาวยินดี เกื้อหลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 16 พ.ย. 2550
104868080 นายอะห์หมัด แวอุเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104868086 นางสาวคอรีเย๊าะ ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 21 ก.ย. 2550
104868101 นายอดุลย์ เละสัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 พ.ย. 2550
104868110 นางสาวไลลา หามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2551
104868113 นางสาวสุวรรณี ดาโอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 21 ก.ย. 2550
104868116 นายอีลยะห์ เจ๊ะเล๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
104877002 นางสาวต่วนซูไฮนี นิแต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 21 ธ.ค. 2550
104877005 นางสาวศรีลา ยูโซะ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 15 ก.ค. 2552
104877008 นายนาซอรี เจะซา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 30 ต.ค. 2551
104877010 นางสาวแวเย๊าะ กามะ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 10 ม.ค. 2551
104877013 นางสาวสีตีอาอีซ๊ะ จะมาจี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 16 พ.ย. 2550
104877014 นางสาวซูสีลา หะยีมะ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 16 พ.ย. 2550
104877015 นางสาวแวมารีแย ดอเลาะ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 16 พ.ย. 2550
104877016 นางสาวอีนาส ดือเระ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 16 พ.ย. 2550
104877019 นายสุไลมาน เจะนิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 16 ธ.ค. 2554
104945001 นางสาวซูไรยา เจะแห บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945002 นางสาวลลิตา ทองงาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104945003 นางสาวยาลีนา บินมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945004 นางสาววรรณิศา สาธุวัตต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945005 นายซาการียา ยีอาสะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104945006 นางสาวลิซาวาตี แวอาแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945007 นางสาวสุนันธา หวันหมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945009 นางสาวอมานี ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 17 ต.ค. 2551
104945010 นางสาวพาอีซะ ตาเย๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104945011 นางสาวกษมา สุขแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104945012 นางสาวรอบีย๊ะ ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945013 นางสาวนุรลีซา สิติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945014 นายอับดุลเล๊าะ สาแมง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945015 นายซัลมาน ผดุง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945016 นายนิการียา นิแวอาบัส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945017 นายอับดุลการิม สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945018 นางสาวรุสณี กอเตาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104945019 นายอับดุลนียา มะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104945020 นางสาวนาซีเราะ วามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104945021 นางสาวอามีเน๊าะ ลาเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104945022 นายบุญเลิศ มะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104945023 นางสาวกาญจนา ชุมชวด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104945024 นายมูฮำหมัดซูเฟียน เจ๊ะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104945025 นางสาวซากียะห์ แซมะซู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945027 นายมะนาเซร์ จิใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104945029 นางสาวรุสมี มูเลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945030 นางสาวนิสรีน มูเล็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945031 นางสาวฟาซีมะห์ อุทัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2551
104945032 นางสาวซากีนา ยะหริ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2551
104945033 นางสาวซูรียานี ตันหยงสะมะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2551
104945035 นายซัมพารี สะอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104945036 นายอิสมะแอล หะยียูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104945037 นางสาววรรณี วินะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945038 นางสาวรัตติยา วาโยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945039 นายอับดุลรอนิง มูบิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2552
104945040 นายพงษ์ศิริ แป้นจำรัส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945041 นางสาวนูรียานา โต๊ะเจ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945042 นางสาวไซนูน รามัญเศษ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945043 นางสาวมารีแย มะเกะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945044 นายซาอุด เจะโด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945045 นางสาวสุพรรณี พลสีลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2551
104945049 นางสาวฟารีดา โต๊ะแปเราะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945051 นางสาวฟอราห์ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945052 นางสาวอาตีกะห์ เจะดาโอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945053 นายอาดีลัน สะอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945055 นางสาวสุพัตรา บุญคง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104945057 นางสาวนอไอนิง อาแวบือซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945058 นางสาวเจนจิรา สุขน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104945059 นางสาวปาตีฮะ เปาะเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945060 นายภานุพงษ์ เศียรสุวรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2551
104945061 นายซายูตี อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945064 นายอำรัน เจ๊ะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
104945065 นางสาวสาวิตรี กองบัวใหม่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104945066 นางสาวเกศนี ดาหะตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104945067 นายอิสมาแอ อะไตย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 03 ก.พ. 2552
104945068 นายรุกมัน มะเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104945069 นางสาวสุนันธินี ล่อเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945071 นางสาวแซร่า อาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945073 นางสาวอัสรีณี กาเดร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945076 นางสาวนันทนา ยูโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945078 นางสาวสุจรรญา สุขกลับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945079 นางสาวสุนิสา เจระจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945081 นายยาฮารี ฮูลูสาแล๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 08 ส.ค. 2551
104945082 นางสาวไลลา บินมะเย็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945083 นางสาวนุรไอนา สามะเอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2551
104945084 นางสาวภราวาฮีดา ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945085 นางสาวยูไรด้าร์ เจ๊ะสามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2551
104945088 นางสาวอัสมะ ลามะทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945090 นายฮาเซ็ง เจ๊ะหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104945091 นายมาฮาซันร์ ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 12 ก.ย. 2551
104945093 นายซาฟารี สามะอาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104945094 นางสาวสุชาดา พลเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104955001 นางสาวซารีนา สมาแห บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104955002 นางสาวทิพย์วรรณ เพชรทรรศนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104955004 นางสาวไพรริน โพธิ์อุดม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104955005 นายภาณุวัฒน์ ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104955006 นางสาวจุไรวรรณ เรืองศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104955007 นางสาวรุสนี มะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104955008 นางสาววันอาซาตี บินสาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104955009 นายสมชาย ฮะซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104955010 นางสาวยาวารี เจ๊ะแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104955011 นางสาวณิชา ทองเส็บ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104955013 นางสาวอุษณีย์ หลงเก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104955014 นางสาวตอฮาเร๊าะ หมัดโร๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104955017 นางสาวรัตนา ทองศรีพราย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104955018 นางสาวฟัตฮียะห์ เส็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104955019 นางสาววีรวรรณ แก้วได้หนู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104955020 นางสาวนาฏยา พรุเพชรแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104955021 นางสาวอานีซะห์ กอแลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104955023 นางสาวรอสือเม๊าะ เซะแง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104955024 นางสาวอาดีลา แวนะไล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104955025 นางสาวมุสน๊ะ อูเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104955026 นางสาวพาวาตี ดอลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104955027 นางสาวพาวาลี ดอลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104955029 นางสาวมาดีฮะห์ วาเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104955030 นางสาวขนิษฐา อินทร์คง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104955031 นางสาวบุญจันทร์ คำโสภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104955032 นางสาวรุ่งทิวา สวัสดิ์เรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104955033 นางสาวประภาภรณ์ นิลกระวัตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104955034 นางสาวซอเฝี๊ยะ หมันเหล็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104955035 นางสาวซารีนา ดีเยาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2551
104955037 นางสาวกาซูนี เจ๊ะหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104955041 นางสาวนุรซูลิด๊ะ มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104955042 นายเดะยา สุหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104955043 นางสาวสารุณี แวบือซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104955044 นางสาววิราภร สะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104955045 นางสาวคอลีเยาะ ยูโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104955046 นางสาวสูรีดา บาดิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104956001 นางสาวนาซีมา อารง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956002 นางสาวไดยานา สะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104956003 นางสาวไซนับ บาเหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104956005 นางสาวศศิธร แซ่อึ้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956006 นางสาวฮายาตี หะโมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956007 นางสาวยามีล๊ะ เปาะวี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956008 นางสาวมาซม ปาติเป๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956010 นางสาวสีกรีนา ยามา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104956011 นายมาหามะบาดรู เลาะเมาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956012 นางสาวนุรฮายาตี เบ็ญวันสุหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104956013 นางสาวฮานัน อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104956014 นางสาวมารีนา มูซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956015 นางสาวชมพูนุช ภูพวก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104956016 นางสาวซัยตง มะซัม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956018 นางสาวอารีนา ซารีเดะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956019 นางสาวนูรใอนา มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104956020 นางสาวมัยมู เจ๊ะหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104956023 นายมะตอฮา ลาคอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104956024 นายรอดาลี ฮาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104956025 นางสาวละอองดาว สร้อยรอด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104956026 นายอันวา หะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956028 นางสาวนูรีซา โตะแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104956032 นางสาวซัยน๊ะ สามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956034 นางสาวสุลานี เจ๊ะแลกายู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956035 นางสาวซูรัยดา เจะแมง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956036 นางสาวอารีนา อาลีลูกา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104956037 นางสาวรินทร์ลนา สันม่าแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956038 นางสาววัรนี หลงซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104956039 นางสาวหาบีบ๊ะห์ เจ๊ะโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956040 นางสาวสนีตา หะยีเจ๊ะหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956041 นางสาวฮาลีเมาะ มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956042 นางสาวอรวรรณ ทองราช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956046 นางสาวมารีแย ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104956047 นางสาวนงลักษณ์ เชื้อกลับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104956049 นายอนุศักดิ์ ปลูกไม้ดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956050 นางสาวรอหะยา เจะแมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956051 นางสาวนูรฮายาตี แอบากอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104956052 นางสาวสาวารี บาเหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 08 ส.ค. 2551
104968001 นางสาวอามีเนาะห์ เจะอามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968002 นางสาวซัยนูน เลาะยะผา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968003 นางสาวกันยา ติ้งดำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968004 นางสาวยูรีดา แซะนุง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968005 นางสาวรัชนีกร เจะแหละหมัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968006 นางสาวอีลฮัม สามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968007 นางสาวทัศนียา ปภัสสร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968008 นางสาวมลิษา สวัสดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968009 นางสาวสารีดา มะโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968010 นางสาวเจ๊ะนาปีซ๊ะ แยนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968011 นายเอกพงศ์ วิชิตนันทน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968012 นางสาวคอรีย๊ะ บิลแหละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968013 นางสาวฮุสนานี เลาะยะผา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968014 นางสาวนูรซีลา บินมามุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968016 นางสาวซากีตา มะเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968017 นายอัศมี มูซอดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968018 นางสาวอาอีด๊ะ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968019 นางสาวแวซง อามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968020 นางสาวรัตนา ดือราโอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968021 นางสาวกมลทิพย์ เจ๊ะตือเงาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968022 นางสาวรอบียะห์ สามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2551
104968026 นางสาวอะห์ลัม เจะโวะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968027 นางสาวดรุณี ดือราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2551
104968028 นางสาวเจะแย ดาโอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968029 นางสาวแวซูไฮณี จะปะกิยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968030 นายมะยาแม็ง มะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2551
104968031 นางสาวไฮฟ๊ะ หะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968032 นางสาวสุไรดา แวยูโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968033 นางสาวรุสนา แวยูโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968035 นางสาวพิมผกา เอ็งฉ้วน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104968036 นายมะตอเฮ ปาเกอาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968037 นายฮาเฟซ อิสมาแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968038 นางสาวตูแวรุสมีนี นิมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968039 นางสาวอานูยา เซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104968040 นางสาวอานีล๊ะ วาจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968041 นางสาวแวแย หะยีมะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968042 นางสาวปาซีย๊ะ ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968043 นางสาวรูฮานีย์ แซแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968044 นายธนา เชยชุม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104968045 นางสาวนูรีดา แวแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968046 นายวสันต์ จันทร์ลอย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968048 นางสาวสูไฮตี โซะดาแล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968049 นางสาวรอฮานี โต๊ะแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968050 นายมูฮัมหมัด เสดสุวรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2551
104968051 นางสาวซูรยานี ซีบะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968052 นางสาวสอฝียะ เส็นบัตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968053 นายมาหามะ เยงยูนอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2551
104968057 นายนิทัศน์ นิมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104968058 นางสาวฟาซีหยะ สาแล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968059 นางสาวสือนานิง สามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968060 นางสาวรุสบีฮี เจะแม็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968061 นางสาวนุนีดา ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968062 นางสาวรุสนียะ แวกะจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968063 นางสาวมาซลินี มิงมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968065 นางสาวสกุณา อยู่ประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968066 นางสาวสาวิณี แก้วไพบูรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968069 นางสาวสุกัญญา ลอยเมฆ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968070 นายอัสมาน มูเล็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104968071 นางสาวนูรไลลา หะยีมะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104968073 นางสาวอารีนา หะแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968075 นางสาวอุสวาตี หะยาราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968076 นายบุคคอรี เหล็กหมาด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968078 นางสาวปาวิตา คงสีพุทธ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968079 นายรอสือลี บาฮะคีรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968080 นางสาวณัฐชยา ล่าดั้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104968081 นางสาวจิรา เสนุภัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968082 นางสาวมัสรานี แม้เราะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104968083 นางสาวส่อฝีย๊ะ บิลหลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104968084 นายอาดิล อาแวบือซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104968086 นายซุลกอรใน มัตติยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968088 นายอดุลย์ ปะแตเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968090 นางสาวจิตติมา พลอยรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968091 นายสุริยา หมีนหีม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968092 นายมารวรรณ เจ๊ะซู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968093 นายมะซำดี ดือราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
104968095 นางสาวอานีซะห์ บาเหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968096 นายเจ๊ะสมัน ทองเม๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968097 นางสาวมาเรียม สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968098 นายอับดุลรอมัน มะรือมอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968099 นางสาวมารียะ มะดีเยาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968101 นางสาวดียานา โซะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มี.ค. 2551
104968102 นายบูรฮัน หะยีเจ๊ะอาแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2551
104968103 นายกูรสุวาน เจะดือราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2551
105045003 นางสาวนูรอาซีกิม กาลู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045004 นางสาวสารีพะ มาหะมะอาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045005 นางสาวนูรีดา อิสัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045007 นางสาวนูรดีนี ดือราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045008 นางสาวนูรีฮัน เจ๊ะแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045009 นายอายุ ปูเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045010 นางสาวฆอลีเยาะ ตาหยงมัส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045011 นางสาวอารีย์ เยมมัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045012 นางสาวซาฟีนา โต๊ะหัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045013 นางสาวรอมละ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045014 นางสาวซูรายด๊ะ เจ๊ะโด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045016 นางสาวนูรีซัน มะหะจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045017 นางสาวนูรไอนี ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045018 นางสาวอาสมะห์ บินหะยีบานา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045019 นางสาวแวนาปีเสาะ เจะโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045020 นางสาวรอฮานา แวกะจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045022 นางสาวอามีเนาะ จารง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045025 นางสาวจีราพร ปราณขำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045026 นางสาวโสภิตา ละเอียดเหลือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045029 นายดอเลาะ กานุงมิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045030 นางสาวละอองเดือน ไชยแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045031 นางสาวกมลรัตน์ เพิ่มสูงเนิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045032 นางสาวคอซีหม๊ะ จ๊ะมีนุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045033 นายมะรอซาลี โต๊ะฆอแลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045034 นางสาวณูรีซัน ราโมง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045035 นางสาวซือไรญา เจ๊ะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045037 นางสาวซีตีมารีแย มูซอแล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045038 นายสะบูดิง ลาเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045039 นางสาวสาฮาร่า เจะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045040 นางสาวซัลวา เจ๊ะแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045041 นางสาวบุษรา สาดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045044 นางสาวนูรีฮา สาเมาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045045 นางสาวฮาซีเยาะห์ การี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045046 นางสาวการีนา ดือราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045047 นางสาวซารีฟะห์ มะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045048 นางสาวนิฮานีซะห์ สาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045049 นางสาวนูรียะ ดือเร๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045050 นางสาวอามีเนาะ สแลแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045051 นางสาวดารณี ตีมุง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045052 นางสาวปารีด๊ะ อีซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045053 นางสาวรอฮานี โต๊ะปะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045054 นางสาวพาดีละห์ คาเร็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045055 นายอูสมาน ลีลาตานา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105045056 นางสาวญาดาพันธ์ ไหมแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045058 นางสาวมารีณา ยามาปาแน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045059 นายอิสมาน อูเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045060 นางสาวนูรมาน ลือแบซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045061 นางสาวไอเสาะ ฆานิเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045063 นางสาวรอฮานี มูเซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045065 นางสาวนูรียะ อารง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045067 นางสาวนินูรายฮัน ปาเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045068 นางสาวรุสนีย์ สะอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045069 นายกามารูนิง สาหาด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045070 นางสาวนัสเราะห์ หะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045071 นางสาวมารีแย วานิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045073 นางสาวฟารีดา เจ๊ะซู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045074 นายไพศาล เต๊ะหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045076 นางสาวกนกมณี มะนุแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2552
105045078 นางสาวยูรีซา มะดาโอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045079 นางสาวนุรลัยลา ตือตือลีมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045080 นางสาวซัมดียะห์ เจ๊ะสูมาลอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045081 นายสุริยา เจ๊ะบือราเฮ็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045083 นางสาวสารีฮะ มะหะมะสุลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105045084 นายลิขสิทธิ์ มูดอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045085 นางสาวนิพาวดี ดือเร๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045086 นางสาวฮายาตี ดูแลม๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045088 นายอามือรี บือราเฮ็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045089 นายมูฮัมหมัด ละสุสามา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 18 ก.ย. 2552
105045092 นายอาซฮา มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045096 นางสาวพรรษชล สุทธมานโส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045097 นางสาวดีญานา วาเฮ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045100 นายธนกฤต จันทร์วิบูลย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045102 นางสาวซูไรยา คามิ๊ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045103 นางสาวนูรมา สะมิงบองอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045104 นางสาวสารีย๊ะ มะรียาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045105 นางสาวรอฮานี ลาบูอาปี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045106 นายกรกฎ บุญประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045107 นางสาวซูกัยนะห์ การิม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105045108 นางสาวอัลวานี วานิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045109 นางสาวอังศฎา แก้วประดิษฐ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105045110 นายพักรูรอซี วาอีบาสู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 18 ก.ย. 2552
105045111 นายมูฮัมหมัดฟาฎิล สตอพา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105045112 นางสาวดาอียะ การีมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 18 ธ.ค. 2552
105055001 นายสาริคาน เจ๊ะอามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105055002 นางสาวมาริสา มะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105055003 นางสาวนูรีฮัน บาหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105055004 นางสาวนิสุลัยดา เปาะวอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105055005 นางสาวอารีณี แบเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105055006 นางสาวอรอนงค์ หวังนุรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105055007 นายสุวรรณเชษฐ์ กานุรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105055008 นางสาวยามีละ โตะมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105055010 นายศุภกิจ กุโหน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105055012 นางสาวไซนับ หีมเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105055013 นางสาวกัสหม๊ะ ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105055014 นางสาวเจะยะห์ มะเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105055015 นางสาวซากาวียะห์ และอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105055017 นางสาวหาบีบ๊ะ บูรอดียา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105055018 นางสาวชลธิชา เพชรประดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105055019 นางสาวซัยนับ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105055020 นางสาวรัตตินันท์ ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105055021 นางสาวโซเฟียะห์ ตาเปาะโต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105055022 นางสาวสูไฮนี นิสาแย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2552
105055023 นางสาวยารอนะห์ ซีเม็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105055024 นางสาวกามารีหย๊ะ เจ๊ะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105055025 นางสาวชลธิชา ปานรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105055026 นางสาวโสธิดา แก้วมณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105055028 นางสาวโสรยา อาแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105055029 นายรุสลัน อาแวดอแด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105055030 นายมูหามะซะฮารี อาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105055031 นางสาวสากีนี ตะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105055032 นายอานูวา ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105055033 นายฮาฟิร ดือเระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105055034 นางสาวไซนับ บากา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105055035 นายฟุรกอน กาเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105055036 นางสาวแวคำซะ แวดาโอ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105055037 นางสาวแวยูรีณา สามะอาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105055038 นางสาวอาภาพร วาระเลิศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105055039 นางสาววาสนา สมบูรณ์ประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105055040 นางสาวฟาตีเม๊าะ วากือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105055041 นางสาวสุนิสา วงษ์รัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105055042 นางสาวปายนี นิมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2552
105055043 นางสาวอารีซา เปาะหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105055044 นายสมชาติ ฉิมวิเศษ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105055045 นายซู อารง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105055046 นางสาวมุสรีวาดี เจ๊ะโกะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2552
105055047 นายกามารูดิง กาซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105055048 นางสาวรอฮานี ยูโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105055051 นางสาวยาสะมีน แนแดวี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056001 นางสาวจิตระวี นิราภัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056003 นางสาววารุณี เบ็ญนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056004 นางสาวอาซาน๊ะ ลาสะมะแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056005 นางสาวณัฐกานต์ สะมารา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056008 นางสาวอัสนะ เจะเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056009 นางสาวโนร์ฮูดา กาเด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056010 นางสาวรอฮานี อีแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056011 นางสาวปาตีเมาะ กือจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056013 นางสาวซารีนา สะตำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056015 นางสาวรอฮีมะห์ เย๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056016 นางสาวอัสลีนา หะยีเปาะซู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056017 นางสาวรอซีย๊ะ มะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056018 นางสาวซูรีตา ลือโม๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056019 นางสาวนูรีดา บาโงยเป๋า บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2552
105056020 นางสาวบุสรอ ดอกอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056021 นางสาวคูไซม๊ะ ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056022 นางสาวรอฮาณี มะอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056023 นางสาวรอฮีมะห์ สมาแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056027 นางสาวฟาตีเมาะ มะหะหมัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105056028 นางสาวสามีเราะห์ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056029 นางสาวมายือนะ มะดงแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056030 นางสาวซารีย๊ะ มูซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105056031 นางสาวฮามีดะ แซยามา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056032 นางสาวรอบีอะ แซะเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105056033 นางสาวนิดา แวหะยี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056034 นางสาวกอรีเยาะ สะแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056036 นางสาวสิรานิง ปิตาราโซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056037 นางสาวแวมายือนี มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056038 นางสาวฮีรมาฟาซลีน มาเระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2552
105056039 นางสาวตอญีบ๊ะ ดะอาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105056040 นางสาวซูไรด๊ะ กาเว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056041 นางสาวปาตีเมาะ เวาะเละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056042 นางสาวฟารีซา อาแวเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056043 นางสาวคอลีเย๊าะ สมาแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056045 นางสาวนุรมา หวังกะเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056046 นางสาวสุไรนี เจ๊ะโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056047 นางสาวรอหานี สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056048 นางสาวจุรีรัตน์ รักแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056048 นางสาวจุรีรัตน์ รักแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056049 นางสาวรัชชินี อินทร์ปอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056051 นางสาวฮาวารีย๊ะ ลาเม็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056052 นางสาวนารีรัตน์ สังข์สกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056053 นางสาวมาเรีย ละแมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056055 นางสาวกานต์สิริ จันทกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056056 นางสาวยัยนุน บินเปาะแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056057 นางสาวอาอีเซาะ ยูโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056058 นางสาวนอรียะ เจ๊ะเด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056059 นายมะนาเซ ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056060 นางสาวการีมะห์ แวสามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056061 นางสาวนูไรดา หะระตี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056062 นางสาวอิสสาห์ แลจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056064 นางสาวซูไรดา หะยีมะสาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056065 นางสาวฮาลีเมาะ เจ๊ะเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056066 นายสุกรี สะเตาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056067 นางสาวอามีเนาะ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056068 นางสาวซารีหม๊ะ นิบง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056071 นางสาวยีลา เจ๊ะนุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056073 นางสาวนูรีซัน สุหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 15 ม.ค. 2553
105056074 นางสาวซูรีดา ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056075 นางสาวสารีป๊ะ สะอิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056076 นางสาวโนรมา สูเล๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056077 นางสาวนัสรีนา เจะเละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056078 นางสาวอิบตีซัน ดือเระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105056080 นางสาวมารีนา เล๊าะหวี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2552
105056081 นางสาวสะนะ มายา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056082 นางสาวนูรีตา เจะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056083 นางสาวอาภาวรรณ หนูอักษร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056084 นางสาวหม๊ะกลือซง มะรือสะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056085 นางสาวพาตีเมาะ สาวา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056086 นางสาวแวกานีซะห์ แวนุเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056087 นางสาวสารีดา เจ๊ะแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056088 นางสาวชฎาพร ยามา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105056089 นางสาวอานีซะ สะมะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105056090 นางสาวสุวรรณี ลาเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056091 นางสาวรอกีเย๊าะ โตะสี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056092 นางสาวนูฮัฟซะห์ แลแร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105056093 นางสาวรุสนานี ปะเงาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056094 นางสาวกอซียะห์ ยูนุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056095 นายอิรฟานน์ กือจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105056096 นายอาพัน อุเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056099 นางสาวซารีนา ดอมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056100 นางสาวบาสีเราะ กุโน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 18 ก.ย. 2552
105056102 นางสาวสุราณีย์ ตุนำนุม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056103 นางสาวสาตีฮะ บือซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056105 นางสาวสุปราณี เจะสัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056106 นางสาวสุรายา เซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105056107 นางสาวรุสมินี ลาเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056108 นางสาวซารีปะ อาเกะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056109 นางสาวมาฮา ยะสะซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056110 นางสาวฮาซานะห์ ยีแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105056111 นางสาวฮามีดะห์ เซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105056112 นางสาวไซนับ มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105056113 นางสาวอาสน๊ะ ยูโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105056114 นางสาวปารีดะห์ มูซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105056115 นางสาวมูรณีย์ มะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056116 นางสาวไลละห์ มะรง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105056117 นางสาวฟารินดา วาเลาะแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105056118 นางสาวกิสตีนา เจ๊ะเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056119 นางสาวอานีซะ มาแลจะนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056120 นางสาวกฤษณา ยงยศยิ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056121 นางสาวดารุนี มิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056123 นางสาวสาปียะ ตะเจ๊ะตู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056124 นางสาวซุไรยา สะแลแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056126 นางสาวรอซีดะ แวอุเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056127 นางสาวอาอีซะ เจะเมาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056128 นางสาวอาลาวียะห์ หมัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105056129 นางสาวกามีลา เจะเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056130 นายมัดซุการี มอลอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056134 นางสาวนาซูฮา ดือราแมง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056136 นางสาวซาพียา อามิงโต๊ะตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056137 นางสาวนุรฮายาตี ยีลูมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105056138 นางสาวสุดาวรรณ ดามิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056139 นางสาวอานีตา อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2552
105056140 นางสาวนูรียะห์ สาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056143 นางสาวฮาสานิ ดอแล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105056144 นางสาวชลธิชา เทพกำเนิด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105056145 นางสาวฮารีเม๊าะ มะรอนิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105056146 นางสาวสุดารัตน์ หะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105056148 นางสาวซาบรีนา นิมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056149 นางสาวนิรอเม๊าะ กูเดร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056152 นายอับดุลเลาะ คอแลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056153 นางสาวฮามีดะห์ มะลูโมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105056154 นางสาวเจะฮัสนี นิเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056155 นางสาวหามีดะห์ สือเมาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105056156 นางสาวจารียะ มะเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2552
105056160 นางสาวแวนะ มาฮะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2552
105056161 นางสาวมารีแย กูบู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2552
105056162 นางสาวมารีแย วานิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2552
105056163 นางสาวตอฮีเราะห์ กอและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2552
105056164 นางสาวนูรียะ ไต้ซิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2552
105056165 นางสาวสารีพะ มะมูแร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี) วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2552
105068002 นางสาวฟาตีมะห์ หะยียะซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068003 นางสาวอาซือมะ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068004 นางสาวนูรีดา แวดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105068005 นางสาวฮัมรียะ สะมะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105068006 นางสาวการีหม๊ะ เจ๊ะอาแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068007 นางสาวนูรอยฮา วาอายีตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068008 นางสาวการีมะห์ เต๊ะแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105068009 นางสาวรอปีย๊ะ กามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068011 นางสาวสิริมา สือรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068012 นางสาวมัสรา มะมิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068013 นางสาวซายบาฮ์ อับดุลเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068014 นางสาวฮัสณี การือมอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105068015 นางสาวซาฟีย๊ะ ซียง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105068016 นางสาวฮาวารี ปีแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068017 นางสาวมารีแย วอนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068020 นางสาวมัสสนี ปานาวา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 30 ต.ค. 2552
105068021 นางสาวนัยนา นะดารานิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105068022 นางสาวพาตีเมาะ มะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068023 นางสาวนูรมี อาแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068025 นายอับดุลรอพา ยาลอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105068026 นางสาวซารีดา เอาะโป บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105068027 นายอับดุลเล๊าะ ซิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068028 นายอาสฮารีย์ บากา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068029 นางสาวสุรอยนี หะยีกอเดร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068030 นายอามัน อูมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105068031 นายซำซูดิง มะระเปะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068032 นางสาวรออีหมะ สาเฮาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105068033 นายมะยะโกะ เจะโด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105068034 นางสาวยามีละ โอ๊ะเจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068035 นางสาวมารีนี เจะกอเด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068036 นางสาวคูไซมะห์ ประดู่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105068037 นางสาวหารานี เจ๊ะเงาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105068038 นางสาวซากียะ กอและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105068039 นางสาวอาภรณ์ พรหมดำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105068041 นางสาวนารีฟาน ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068042 นายฮัมดัน มะตีเย๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105068043 นางสาวไบย๊ะ สะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105068044 นางสาวคอดีเยาะ ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068045 นายปาอีซา ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068046 นางสาวนิฟาเซีย เด่นอุดม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 29 พ.ค. 2552
105068047 นางสาวนุรมา ดอมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105068048 นายสะอารี มะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105068049 นางสาววิไล แวยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068050 นางสาวรอฮานา เจะสนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068051 นายวารีมาน มะดิเย๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105068052 นางสาวมาดีฮะห์ อาแวเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105068053 นายมะซากี การี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105068055 นางสาวนิอารีซา เซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 15 พ.ค. 2552
105068056 นายสุชลิต คงทน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 27 มี.ค. 2552
105068057 นางสาวรอฮานี หมัดโส๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2552
105068058 นางสาวมาเรียม อาบูวะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาการจัดการ 16 มี.ค. 2552
105145001 นางสาวอาซีเย๊าะ เจ๊ะมูเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145004 นางสาวมัสรูนี ลาเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145006 นางสาวพาดีล๊ะ ดือเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 25 ก.พ. 2554
105145007 นางสาวซัลบีย๊ะ อาแวกาจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145008 นางสาวฟัตเมาะห์ มาฮามะมิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145009 นางสาวสุไวบะ กีเปาะยิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145010 นางสาวมายีด๊ะ เต๊ะบาตู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145011 นางสาวรอซีดะ มะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105145012 นางสาวรอฮานี แวดาราโอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145014 นางสาวปาตีเมาะ ดะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145016 นางสาวมาซียะ ดือเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145017 นางสาวรุสมานี เจ๊ะแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145018 นางสาวมาสน๊ะ กามา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145019 นางสาวสาลมียะห์ ยะโก๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145020 นางสาวซัยนับ วายีแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145023 นางสาวไลลา ไชตุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145025 นางสาวฟาซียะห์ สะแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145026 นางสาวมารีนา แวกาจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145027 นางสาวชุติมา หวันเหล็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145031 นางสาวมัยมูเน๊าะ เจ๊ะหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145032 นายอับดุลเลาะ มีฮะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2554
105145034 นายมาฮามะ เจ๊ะตีแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145035 นายอาหามะ หะยีมะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145036 นางสาวฮาฟีย๊ะ บินสาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105145037 นางสาวปัตเราะห์ หะยียามา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145038 นางสาวซากีเราะ ปะดอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145039 นายฮาซัน สามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105145040 นางสาวสุกัญญา บินสาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145041 นางสาวมาซีเต๊าะ สาวา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145042 นายสูรีมัน สุหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145043 นางสาวเจ๊ะอารีนี หามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145044 นายรอมือลี สะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145045 นางสาวนิรชา แก้วมณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145049 นางสาวอัยณี กูวะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145050 นางสาวมายีนี อูมาร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145051 นางสาวฮาซีกีน มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145052 นางสาวฮามีดะห์ ตือปะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145053 นางสาวรอบีหย๊ะ มูเส็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145054 นางสาวพาดีละห์ หะยีมานะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105145055 นางสาวฮายาตี ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145056 นางสาวรุสนี แวหะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145057 นายกามารูดิง หะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145058 นายอารีส อาแซดอยิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145059 นางสาวทิพย์ติมา นุโรจน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145060 นายอิมรอน สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 25 ก.พ. 2554
105145061 นางสาวรูฮานา การัมดิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145063 นางสาวนูรีฮาง สะดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105145065 นายธานัน มะซง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 22 เม.ย. 2554
105145067 นายหมัดอันนูวา ยะหา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 22 เม.ย. 2554
105145068 นายอดุลย์ ธรรมโชโต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 22 เม.ย. 2554
105155001 นางสาวแวซารีอ๊ะ แวสอเฮาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155002 นางสาวพรพิมล แสงมาก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155003 นางสาววรรณพร สุขเย็น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155004 นางสาวปาริดา สุภแหละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155005 นางสาวซากีนา ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155006 นายสัมรี ตอเยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155007 นายไซดี ตันอีโน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155011 นายอับดุลเล๊าะ ลาเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105155013 นางสาวสุรัญญา อีลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155015 นางสาวแวอาอีดะ แวยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155016 นางสาวนิตยา พรหมประสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155017 นางสาวแวพาซีฮะห์ ซูลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155018 นางสาวจามจุรี กระจ่างยศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155019 นางสาวพัชรี ไตรสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155022 นางสาวนิซาบีเร๊าะ สะเตาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155023 นางสาวซากอรนี สะมะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155025 นางสาวอรวี เขียวสดใส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155026 นางสาวบาซีเราะ อาบูวะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155027 นางสาวกมลชนก บุญช่วย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105155028 นางสาวนงนาฎ สุกศรีทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155029 นางสาวนุจรี แก้วมณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155030 นางสาวรอหานี ตาเยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155032 นางสาวนูรีดา ปาแน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155033 นางสาวตัสนีม ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155034 นายอับดุลปาตัส จาลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155035 นางสาวเจ๊ะแอเสาะ มะสะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155037 นางสาวยามีล๊ะห์ ดอระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155039 นางสาวนูรีดา ยุนุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155040 นางสาวซูไฮนี รอหิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155041 นางสาววาริซซูณีย์ ดอเล๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155042 นายอัลคินดี วาแฮ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155045 นางสาวจุฑาพร ธูปวิเชียร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155046 นางสาวรุสมีนา การี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155047 นางสาวอาซียะห์ อับดุลลาเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155048 นางสาวสูไรยา กายูคละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155049 นางสาวอิบตีซาม การีอูมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155051 นางสาวอานีซ๊ะ สาอิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155052 นายบือราเฮง ดะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 มี.ค. 2554
105155053 นางสาวไอนี มะสี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155055 นายมูฮำหมัดไซดี มะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155056 นางสาวอารีนา วาจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155057 นางสาวนูรไอนี กูโน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155058 นายมะยากี แน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 พ.ค. 2554
105155059 นายมูฮัมมัด หะยีดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155060 นางสาวนูรีย๊ะ ตอแลมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105155061 นางสาวสารีนี เจ๊ะเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105155062 นางสาวซารีนา มุทานิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105156001 นางสาวนารีรัตน์ วัฒนไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156002 นางสาวญาดา เสรีประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156003 นางสาวสุวรรณา แซ่หว่อง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156004 นางสาวซาวาตี สะอุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2553
105156006 นางสาวปลื้มจิต เหมือนใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156007 นางสาวสายธิดา อินทร์ปอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156008 นางสาวอัยเส๊าะ บาโง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105156009 นายกามารูดิง กามา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156010 นายฮาสันบาซอรี สือรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156012 นางสาวสาลินี ขวัญนวล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156013 นางสาวซาปีนะห์ บาราเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156014 นางสาวฟาซียะ มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156015 นางสาวซูไฮลา จากือวาโต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156016 นางสาวมัสราณี สะอิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156017 นายไพรศร ยะลาโจทย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156018 นางสาวกัณทิมา อุดม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156019 นางสาวรอดียะห์ ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156020 นายวสันต์ สาหัดสะตำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156021 นางสาวยาตี เจ๊ะบู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156022 นางสาวมะสะตูรอ เจ๊ะอิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156023 นางสาวสาปิน๊ะ โตะเด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156024 นางสาวรอปีซะห์ มูซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156025 นางสาวนินาอีมะห์ นิสนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156026 นางสาวฮาสียะ กาหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156028 นางสาวรูไวดา สาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156029 นางสาวสุรีย์พร อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156030 นางสาวอิสริยา บูรอดียา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156031 นางสาวพารีด๊ะ เจ๊ะแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156032 นางสาวรอฮาณี ตาเยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156033 นางสาวมารีเยาะ สาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156034 นางสาวรูฮานา สาอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156035 นางสาวอามีเนาะ ดิงดอรอแม็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156036 นางสาวนูรีซัน มะระนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156037 นางสาวซีตีนอร์ วาเงาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156038 นางสาวเรวดี มะเด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156039 นางสาวคอรีเย๊าะ สุหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156040 นางสาวคอลียะห์ วาเยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156041 นางสาวสุรียะ กามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156042 นางสาวฮายาตี มะตาเหร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156043 นางสาวลีซัง กาเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156044 นางสาวมาซีเต๊าะ กือเซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156045 นางสาวซูไฮบะ กาเจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156047 นางสาวฟัตฮียะห์ มะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156049 นางสาวนูรา บากา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156050 นางสาวนูรฮายาตี ตุยง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156051 นางสาวมิสบ๊ะ เจะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156052 นางสาวฟาตีเมาะห์ ตาเละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156053 นางสาวรอกีเย๊าะ เจ๊ะหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156054 นางสาวนัสรียาร์ มะอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156055 นางสาวฟารีดา ลือฆอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156056 นางสาวซูการนี ยายอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156057 นางสาวมาสนะห์ กะสิรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156058 นางสาวนุสตานา สะกะแย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156060 นางสาวซาพารตะห์ อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156061 นางสาวสือนะ นาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156062 นางสาวสานียะห์ หายีสามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156063 นางสาวอามีเนาะ มะดือเระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156064 นางสาวนิสากียะห์ นิเฮ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156066 นางสาวฮานิซะห์ ตาสะเมาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156067 นางสาวไอนี เจ๊ะหม๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156068 นางสาวกรรนิการ์ พรหมอินถา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156069 นางสาวชลิสา บุญสุขานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 25 ก.พ. 2554
105156070 นางสาวซาปียะห์ แวสุหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156071 นางสาวดารียะห์ สแลแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156072 นางสาวนูรีซา อูเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156073 นางสาวสากีลาห์ อาแด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156074 นางสาวฮานีซะห์ ยาสิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156075 นางสาวอานีร่า ปุโรง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105156076 นางสาวรุสนี กือแมแซเจ๊ะลอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156077 นางสาวบุษยมาส แสงทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105156078 นางสาวมารีนี มะสาเม๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105156079 นางสาวโนรฮานีซา หะยีบราเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156080 นางสาวนาซีเราะ มามุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156081 นางสาวสุรียาณี สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156082 นางสาวเสาวภา หลากคุณากร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156083 นางสาวอานีส ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156084 นางสาวอารีนี นิฮะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156085 นางสาวซัยยานี โต๊ะรูดิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156086 นางสาวนีซัน พุดารอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156087 นางสาวซาลีนิง อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156088 นางสาวพาดีล๊ะ ดอแย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156089 นางสาวรุสนี ดอแย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156090 นางสาวฟาตีมา ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2554
105156091 นายนิมุ ปาเกแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156092 นางสาวธารารัตน์ บุญทิก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156093 นางสาวจันทรา ฮาบิบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156095 นางสาวฮุสนา โต๊ะเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156096 นางสาวต่วนอาซีซ๊ะ ปาแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156098 นางสาวปูซียะห์ กาเดร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156100 นางสาวนูรีฮ๊ะ มูสะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156101 นายมาหะมะสือกรี ยะโก๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156103 นางสาวนูรียะ นิแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156104 นางสาวนิศาชล ปาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105156106 นางสาวนูรีซาน เลาะแบหอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105156108 นายอุสมาน เจ๊ะเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156109 นางสาวนูไอนี อะเละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มี.ค. 2554
105156111 นางสาวนิรอฮานา แวบือราเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156113 นางสาวรัตนสุคนธ์ ทองโผ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156114 นางสาวสาอีดะห์ สาเมาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156115 นางสาวฮานีซะห์ ยูนุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156116 นางสาวมัสมีนี มะเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156117 นางสาวสานีสะห์ เลาะราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156118 นางสาวนูรียะห์ เตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2554
105156120 นางสาวซูรียา ตะโละดิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105156121 นางสาวกาสมีนี เจ๊ะกา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105156122 นางสาวอามามี เต๊ะหมัดมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 เม.ย. 2553
105156123 นางสาวตอยีปะห์ เจ๊ะเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105168001 นางสาวอาตีก๊ะ ตือง๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168002 นางสาวรอฮานา มะระโง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168003 นางสาวไลลา มะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168004 นางสาวมารีแย ลือแบซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168005 นางสาวนูรียะห์ ลานง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168006 นางสาวรูฮายาตี กอและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105168007 นางสาวนาดียะห์ เจะยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105168008 นางสาวอาซียะห์ สาอุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105168009 นางสาวอาอีเสาะ บีแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168010 นางสาวซูมัยยะห์ กูทาย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168011 นางสาวซูรีนา วิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 30 เม.ย. 2553
105168012 นางสาวกัสมาวาตี เจะมาด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168013 นางสาววันอัสมา ตาเละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168014 นางสาวสารีพะห์ หะมะซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168015 นางสาวนูรีซัน มุนาแมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168016 นางสาวไซนับ ติงระยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168017 นางสาวต่วนนอร์ เจ๊ะฮ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168019 นางสาวนูรีลา อาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105168020 นางสาวอาแอเสาะ ดือราซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 21 พ.ค. 2553
105168021 นางสาวรุสนี สะตำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168022 นางสาวนูรฮายาตี ยาโง๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168023 นางสาวซารีนา แดวอสนุง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168024 นายฮามือเซาะ สามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168025 นางสาวอีน่า สามอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168026 นางสาวสุรัยญา เจ๊ะเง๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168027 นางสาวอาวาติฟ ดามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168029 นางสาวอานีดาวาตี สือรีกือจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168030 นายฮิลมี มะเกะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168031 นายมูหมัดคอเล็บ แวดาโอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168032 นายซอรี เยงยูนอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168033 นางสาวยูลไบดะห์ กูเร็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168034 นายซูฮัน สาแม็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168035 นายดอรอแม ยูโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168036 นางสาวซากีน๊ะ วามิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168037 นางสาวยาวาเฮ มะเกะแตะเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168038 นางสาวการตีนี บราเฮ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168039 นางสาวฮามีด๊ะ ลิเวง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168040 นางสาวอานี กาโฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105168041 นางสาวโนรฟิรเดาส์ มะแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2553
105168042 นายอุสมาน กะลูแป บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168043 นายมูฮำหมัด สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105168044 นายซูลกิฟลี ดือเระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168045 นางสาวรอซีดะห์ ดูมีแด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105168046 นางสาวอนุสรา บาฮะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168047 นางสาวอุมาพร ไชยนาพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105168049 นายซูลกิพลี อีซอมูซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168050 นางสาวนิตยา หลงสะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168052 นายซาปียัน เจ๊ะแม็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168053 นางสาวนูรีฮา เจ๊ะเล๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168054 นางสาวนาซูฮา เจ๊ะดอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168055 นายรอซาลี โต๊ะปาราวัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105168056 นางสาวมาเรียม หะยีสนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168057 นางสาวยุสณี แยกาจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168059 นางสาวอาซีลา มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168060 นางสาวฮายาตี สะแลแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168061 นางสาวอิสรีญา อาแวกาจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168062 นางสาวตอฮีเราะห์ สะตาปอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168063 นางสาวการีนา หมิโดย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105168064 นางสาวรอบียะ อีบูหามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 30 พ.ย. 2553
105168065 นางสาวนุยานี สาเม๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168067 นายมูฮำหมัดซาซลี เจ๊ะหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168068 นายมะซามัน ยีอุมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168070 นางสาวนูรฮูดา มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168071 นางสาวนิรูสนี หะยีสามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168072 นางสาวมาซูนี แวสะมะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168073 นายมุสตากี มามะบากา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168074 นางสาวฮาลีเมาะ สาแลแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168076 นายอีลียัส โต๊ะตาหยง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168077 นายฟัครูลฟีรอซ อูมาแง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168079 นางสาวอารีสา เด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168080 นางสาวอ้อมใจ ศรีสงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105168081 นางสาวอดูลียานา เจ๊ะมูเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168082 นางสาววรรณดี เสนทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168083 นางสาวนูรฮูดา อาหะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168084 นางสาวรอกีเยาะ นิมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168086 นางสาวมาฮีรัน ตาฮี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168088 นางสาวยัซมณีย์ ดีแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168089 นางสาวนารีซา สาระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168090 นางสาวรอปีอะ สาฮีบาตู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168091 นางสาวซารีฮา ดือเร๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168092 นางสาวสุนิสา นุ่งอาหลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105168093 นางสาวกามีซะห์ สะแลแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168094 นางสาวอัฆนิยาอ์ หมันเล๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 19 มี.ค. 2553
105168095 นางสาวโนริซา ดาเด๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168096 นางสาวมายูตี สะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168097 นางสาวดวงกมล ลำยอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168099 นายอิสมาแอล ลาเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168100 นางสาวเจะอาร์วาตี สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168101 นางสาวรอฮานา วิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168102 นางสาวอาซือมะห์ ลอดิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168103 นางสาวสมฤทัย มณีรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168104 นางสาวรุสมานี เจ๊ะสนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168105 นางสาวรุสนานิ่ง เสาะเล๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168107 นายอัสลัน บือนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 21 พ.ค. 2553
105168108 นางสาวเกสร สองแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168109 นางสาวอาสือนะ เจะเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 30 เม.ย. 2553
105168110 นางสาวนูรีซัน ดือราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2553
105168113 นางสาวมัสตูรี บูแย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168114 นางสาวนิยดา ซีติง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 30 เม.ย. 2553
105168115 นางสาวอูมัยกลือซง สูเกะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168116 นางสาวซากีเราะ บาหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168117 นายอาลาดิน หวังมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168118 นายการิม สะเตาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168119 นางสาววรรณวิกา ยีสาอุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105168120 นายอุสมัน หะยี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2553
105168121 นายมะเซาพี สาและเร๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 31 มี.ค. 2553
105245001 นายซุ่นกิฟลี ลาเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 23 มี.ค. 2555
105245002 นางสาวนุรลีนี มอลอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245003 นางสาวอัสลีนา ตาตูเละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245004 นางสาวแวอาตีก๊ะ วาเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245005 นางสาวศุภัชญา สินธ์สาย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2554
105245006 นางสาวอีลาวาตี ดอเล๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245007 นางสาวนูรไอซัส มะดีเยาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245008 นางสาวอากีเกาะฮ์ ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245009 นางสาวนูรูฟิตเราะห์ แวยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245010 นางสาวรอฮีหมะ ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245012 นายรูฟีกีน โล๊ะซี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245013 นางสาวฮาซียะห์ เจะยอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245015 นางสาวอามีดะ กาเด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245016 นางสาวราณี มูหนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245017 นางสาวดารียะห์ ปูเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245018 นางสาวนัสรอห์ แวยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245019 นางสาวอามีเนาะ ดอนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2554
105245020 นางสาวนิสิมะ นิมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105245021 นางสาวรอซะดา บอรอดายอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245022 นายณัฐพล ยูโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ค. 2555
105245023 นางสาวนูรีฮัน ดือราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245025 นายซอปี แวกะจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105245027 นางสาวคอลีเย๊าะ ดีสธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245028 นางสาวรอฮานี ดือเระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2554
105245029 นางสาวรอสะนานี โต๊ะเจ๊ะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245030 นางสาวนูรีดะ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245031 นางสาวฟาระห์ เปาะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ค. 2555
105245033 นางสาวนิกาสมะ อุเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245034 นางสาวซูนัยนะห์ บีแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245035 นางสาวสุคนธา หนูคลิ้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 23 มี.ค. 2555
105245037 นางสาวเกวลี แก้ววารี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245038 นางสาวอารมา ซายอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2554
105245040 นายมูฮำมัดสกรี ปะแตบือแน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 23 มี.ค. 2555
105245042 นางสาวรอมือละห์ ยูนุ๊ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245043 นางสาวซากียะ มะยีดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245046 นายฮัมเซาะ มะสีละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105245047 นางสาวซารีนา อาแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245048 นายมะดิง ตาเละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 23 มี.ค. 2555
105245049 นางสาวไซนับ หมัดเกม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2554
105245050 นางสาวซากีรา โต๊ะบือซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105245053 นางสาวนูรอีมาณี สาแล๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 12 เม.ย. 2555
105255001 นางสาวซูไรยา ตะมะงา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255002 นายนุรดิน ดีเย๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255003 นางสาวฮัมซะ มะเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255004 นางสาวมารียาตา มะซู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255006 นางสาวฮานีซา จาโกร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255007 นางสาวนฤมล ศรีพูเวียง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2554
105255008 นางสาวพาอีซะห์ กาซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105255009 นางสาวปาซียะห์ กาซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255010 นางสาวซันนี ดอเลาะอุมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255011 นางสาวสุไฮละห์ มะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255012 นางสาวซาลีนา พรหมทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255013 นางสาวยุวธิดา อินทร์ตานน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255014 นางสาวอาซูรา อาแวกือจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255015 นางสาวฮาสนีรา ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255016 นางสาวนูฮายาตี กาเดร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255017 นางสาวรัศมี มามุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255018 นางสาวสอฟีเย๊าะ นาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255019 นางสาวสไบทิพย์ สิทธิสาร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 23 มี.ค. 2555
105255020 นางสาวอาอีดะห์ ยะยือริ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255021 นายมะรอดี มะเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255025 นางสาวสูรียา ยายอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2554
105255026 นางสาวอาซีเย๊าะ อาแย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255028 นางสาวสุดารัตน์ ปิ่นทองพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255029 นางสาวมาซิเต๊าะ เปาะยิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255030 นางสาววิลาสินี บัวเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105255031 นางสาวอิสมะห์ เจะอูเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105256003 นางสาวจินดาวรรณ จันสมคง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256004 นางสาวจินตนา ชูไชย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256006 นางสาวซอบารนิง มะเดะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256007 นางสาวคอรีเยาะ มูดอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256008 นางสาวรอกีเยาะ เจะและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256009 นางสาวซูราญา ฮาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256010 นางสาวนูรียะห์ สาแม็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256011 นางสาวมารียามี สะดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256013 นางสาวอาแอเซาะ สุหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256015 นางสาวอนิสา นวลละออง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256016 นางสาวออมขวัญ โส๊ะเหล็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256017 นางสาวกามีลา สนิแย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105256023 นางสาวซูไรมิง แยนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256024 นางสาวฮาซีฟะห์ ปาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ส.ค. 2554
105256027 นางสาวนูรียัน อะเละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105256030 นางสาวโมนิก้า ขะเร็มปุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256031 นายมะลาวี มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256032 นางสาวพาดีละห์ สือแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256033 นางสาวนภาพร ลายใน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256035 นางสาววริสรา มะขาว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105256037 นางสาวโรสมีนี จักขุมณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105256038 นายลุต ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ส.ค. 2554
105256039 นางสาวคอลีเยาะ เจะโด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256040 นางสาวนูรมาลย์ เจ๊ะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256041 นางสาวฮันนะห์ มะมิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256042 นางสาวสุไรดา เจะเย็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256043 นางสาวมะลิวัลย์ อามาตมนตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256045 นางสาวพาตีเมาะ ฮะดูมอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256048 นางสาวสลาม๊ะ เจ๊ะง๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256051 นางสาวไลลา สาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105256052 นางสาวซูไรดา สาลัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268001 นางสาวมูรนี สาอิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268002 นางสาววรรณี สาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268003 นางสาววาตี มายิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268004 นางสาวอายเสาะ ทาเฮ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105268005 นายอิสมะแอ เลาะแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105268006 นางสาวเอกนก หามณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268007 นางสาวเอกนิด หามณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268008 นางสาวอทิตยา ไหมเหลือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268009 นางสาวจันทรา ผลผลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268010 นางสาวอุษาศิริ แก้วบรรฏิฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268011 นางสาวพัชรี ทองบุญชุม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268013 นางสาวรุสมีนี มูซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105268014 นางสาวอารีรัตน์ ตูแวสะราวี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268015 นางสาวมาลียานา มะรีเป็น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268018 นางสาวซากีนะ มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268019 นางสาวซารูมี เจะแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105268020 นางสาวฮามีด๊ะ ดาโอ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268021 นางสาวฮัสลีณา กรูแป บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268022 นางสาวฮายาตี สาอุยูแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268023 นายอาหะมะ มือแยบาสอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2554
105268025 นายอิซฮาร์ มือเยาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268026 นายอาสมัน มะเย็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268027 นางสาวซัมซียะ ดาหาเล็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268028 นางสาวซูใบดะห์ ยูโซะยาแล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268029 นางสาวอรุณี สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268030 นางสาวนอรียะ เจ๊ะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268031 นางสาวฮายาตี มะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268032 นางสาวซัมซียะห์ บอตอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105268035 นางสาวยาวานี ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105268036 นายซูไฮมี ดาโอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 23 มี.ค. 2555
105268037 นางสาวฮาวาตี หะยีมะเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 27 ต.ค. 2554
105268040 นางสาวยามีล๊ะ ดาโอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268042 นายฮากิ เจ๊ะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105268043 นางสาวนุรีซา มะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268044 นางสาวซาฟูเราะห์ อาแยกาจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 22 ก.ค. 2554
105268045 นายรอมลี วาเงาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12 เม.ย. 2555
105268052 นายอิบรอฮิม โซะหะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105268053 นายอีลียา สาเมาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 18 พ.ย. 2554
105345002 นางสาวนูรีย๊ะ บูน๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105345003 นางสาวปรียานุช พิทักษ์จิต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 ธ.ค. 2555
105345005 นางสาวฮายาตี สาเหาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345006 นางสาวแวดะห์ แวอีซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345007 นางสาวศิริรัตน์ หมัดศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345008 นางสาวตอยีบะห์ ยามูสะนอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105345009 นางสาวสิตาภา เกื้อหนุน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 ธ.ค. 2555
105345011 นางสาวรัชดาพร วิหคฤทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 ธ.ค. 2555
105345012 นางสาวซูไรนี โตะลู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345014 นางสาวปัทมา อับดุลเราะมัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345015 นายอัสรี อาหะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345016 นางสาวกาสมีนี อาแด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345017 นางสาวสาลียะห์ บาโง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345018 นายอาลิส เจ๊ะน๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 ธ.ค. 2555
105345020 นางสาวนูรียะห์ ใบขะรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345021 นายรูสลี กอและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105345022 นายอดุลย์ สังสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345023 นางสาวนูรีมาน ยะหริ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105345024 นางสาวอุไรวรรณ จีนใหม่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345025 นางสาวอารยา ขุนเตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345026 นางสาวณัฐธิดา บัวรินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345027 นางสาวฮามีดะห์ กาเดร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 ธ.ค. 2555
105345028 นายสุไลมาน ดือราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 ธ.ค. 2555
105345029 นางสาวสะปูรอ เปาะละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345030 นางสาวนูรียะห์ มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345031 นางสาวคอรีเยาะ ยาโงะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345032 นางสาวไลลา สือแมง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345033 นายกัสฟุลเร๊าะมาน แลหา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 ธ.ค. 2555
105345034 นายมูอัมหมัดตัรมีซี มะโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 ธ.ค. 2555
105345035 นายหัสนัย กุโหน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มี.ค. 2556
105345036 นางสาววรรณิดา ยะลาใด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105345037 นางสาวนูไซนี บินหะยีบานา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 ธ.ค. 2555
105345038 นางสาวมาริสา ต่วนมิหนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 ธ.ค. 2555
105345039 นายมะสุกรี สาเม๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105355001 นางสาวมาซีเตาะห์ ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105355002 นางสาวอามีลา เดวาดาแล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105355004 นายตอเละ เจ๊ะโน๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 15 มี.ค. 2556
105355005 นางสาวอาซียะ ตาอะมูแส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105355006 นายสุชาติ อับดุลบุตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105355007 นายอัมรัน ดอเล๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 21 ธ.ค. 2555
105355011 นายซูพียัน ดอกา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 11 เม.ย. 2556
105355012 นายสุปียัน แวนะไล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105355016 นางสาวมารียะห์ แวดาลอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105355017 นางสาวคุไสพ๊ะ ดะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105355018 นางสาวยูไรนี บากา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105355019 นายไพศาล สะมูดิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105355020 นายอิสะมาแอ หะเด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105355021 นางสาวอาสมะ สนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 17 พ.ค. 2556
105355022 นางสาวสุไมยะห์ บือราเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105355024 นางสาวรอซีดะห์ สาแล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105355026 นางสาวโนรอาซีลา รือเนาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105355030 นางสาวมารีนา สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105355032 นางสาวสามีเราะ เจ๊ะปิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105355033 นางสาวนุรีซัง เจะโวะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105355034 นางสาวรอกีเย๊าะ ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105355035 นางสาวซุลฟา เจะแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105355037 นางสาวซีฮัน บือราเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105356001 นางสาวมาดีฮะห์ วาเด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356002 นางสาวนิตยา คุณะดิลก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105356004 นางสาวสุภาวดี มิตรจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356005 นางสาวพัชรี พุทธรักษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356007 นางสาวรอบียะ เจะแห บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356008 นางสาวอามีน๊ะ ดาราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มี.ค. 2556
105356009 นางสาวพารีซัน หะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356010 นางสาวอนันนดา หลีมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356011 นางสาววรรณา หมัดโร๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 21 ธ.ค. 2555
105356012 นางสาวนูรีดา สุงาบารู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356013 นางสาวนูรีนา มาลายา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356014 นายอิบรอเฮง กูวิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356015 นางสาวซันณีย์ มะเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356016 นางสาวนูไซตง เจ๊ะซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356017 นางสาวนูรมา อาแด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356019 นางสาวกัญญ์วรา เย็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356020 นางสาวอาณีซะห์ กูวะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356023 นางสาวอัสนีตา เจะนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356025 นางสาวสุลัยณีย์ คารี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356026 นางสาวยูราตี บินแวอีซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356028 นางสาวกัลมาณี ตาบา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356029 นางสาวการีมะ คาเรง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356030 นางสาวอานีซะ เกะรา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356031 นางสาวสุราณี มะเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356032 นางสาวซาลีหะห์ ราโมง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356033 นายอับดุลเลาะ เจะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 21 ธ.ค. 2555
105356034 นายมูฮัมมัดซับรี ตูหยง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356035 นายมาหามะดือเระ มาแลจะนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356036 นางสาวไซตน มะยีแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356037 นางสาวอรอุษา หลากคุณากร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356038 นางสาวอาดีละห์ อาลีโตะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356039 นางสาวแอซ๊ะ ดาเล็งมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356040 นางสาวลัยลา มะแตหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356041 นางสาวยามีละห์ ลาเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356042 นางสาวนูรีดา บือรอเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356043 นางสาวนาสูฮา กียะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356046 นางสาวอายูรา อาแวโอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356047 นางสาวกุลกันยา กุดแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356048 นางสาวอานีซา เซ็งโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105356049 นางสาวสุไฮลา ดาอีซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 มิ.ย. 2555
105368001 นางสาวศิรินันท์ อิบบราเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368002 นางสาวยามีละ เซ็งกะแซรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368003 นางสาวสายใจ สุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368004 นางสาวอารีนี สาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368005 นางสาวยารียะ เจะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105368006 นางสาวนูรฮูดา อีซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368008 นางสาวฮายาตี บาเหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368010 นางสาวรุสนานี มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368011 นางสาวซากีนา เจะเลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 เม.ย. 2556
105368012 นางสาวฮาลีเน๊าะ หวังเก็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368013 นายรอสลัน เจ๊ะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368014 นางสาวสุไรดา กามา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105368015 นางสาวซารีนา อามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368016 นายอามีรุลอามาน หะยีสาเมาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368018 นางสาวประภัสสร โสภาคย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368019 นางสาวนริศรา รัตนคร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368021 นายอาหะมะ บินเจ๊ะมูดอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 21 ก.ย. 2555
105368022 นายไพศาล อาแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 21 ก.ย. 2555
105368023 นางสาววรรณวิศา ดาโอ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368025 นายมูหะหมัด บากา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 21 ก.ย. 2555
105368026 นายอักรัน หามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368027 นางสาวสารีนา ยาลอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 15 ก.พ. 2556
105368028 นางสาวสูเฟียนี เจะนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368029 นางสาวแวรอบีย๊ะ นิโวะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368030 นางสาวซอบาย๊ะ มามุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368031 นายมูฮำหมัดซำซูดีน เจ๊ะเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368032 นางสาวซารีหม๊ะ พาแน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368033 นางสาวซัลมา หูลู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368034 นางสาวอาตีกะห์ ดาราแมยาลอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 21 ธ.ค. 2555
105368035 นางสาวซือบะห์ ลาโฮยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368036 นางสาวฮามีด๊ะ อีแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368037 นางสาวซูไมยะห์ ดูสิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368038 นายอับดุลรอเซะ บาเหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368039 นายลุกมาน สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368040 นายดือรอแม หะนะเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105368041 นางสาวคอลาตี นิเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 15 มี.ค. 2556
105368043 นางสาวฮารีซา ฮะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368044 นางสาวอาซีย๊ะ บาเหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368045 นางสาวนาปีซะห์ กาเรง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368046 นางสาวซูไฮดา อาแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368047 นางสาวคอลีเยาะห์ สะแลแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105368049 นางสาวฟูซียะห์ อาแด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2555
105368050 นางสาวซารีฮะ บินหะยีสะมะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 02 พ.ย. 2555
105368052 นางสาวอาร์มามี่ ลือแบสา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 21 ธ.ค. 2555
105445001 นางสาวฝาตีม๊ะ ปิยะตู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105445003 นางสาวคอลีเยาะห์ เจะโวะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105445005 นางสาวปฏิมา สุวรรณรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445006 นางสาวฟาตีเม๊าะ ดือราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105445007 นางสาวรอซียะห์ แดเบ๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2557
105445008 นางสาวสุไฮณี โด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445009 นางสาวฮูดาร์ ยุโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445010 นางสาวรุสมีนี เจ๊ะและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445011 นางสาวณัฏฐา ศักดิ์สองเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105445012 นางสาววราภรณ์ เพชรรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105445013 นางสาวรุสริน อาแด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445014 นางสาวนูรไอนี โต๊ะหมัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445015 นางสาวอาอีเสาะ ดอฆอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445016 นางสาวนูรีดา หะยีสามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105445017 นางสาวอาอีเสาะ เล๊ะนุ๊ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445018 นางสาวสมพิศ ขุนจง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445020 นางสาวคอดีเย๊าะ หะมะหะยี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2557
105445021 นางสาวฟาตีฮะห์ ปีมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445022 นางสาวฮานีสา อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445023 นางสาวรอบีย๊ะ บากา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445024 นายมูฮำหมัดสะอูดี กาซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445025 นายฮัมดี สะมะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445026 นางสาวพาดีลา มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445029 นางสาวนอยาตี มะเย็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ก.ค. 2557
105445030 นางสาวมหิรัน บูโด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ก.ค. 2557
105445031 นางสาวโซรายา มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445032 นายซูไฮมี บัญสุรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2557
105445033 นางสาวมัสนี แวมามุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2557
105445034 นายมูหามะซาบารี เปาะเง๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105445035 นางสาวสุทัศนา อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445037 นางสาวฮาณีตา อามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445038 นางสาวอาริสา กาซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445039 นางสาวลดารัตน์ จันทร์เต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105445041 นางสาวพาอีซะห์ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445043 นายมูฮัมหมัดหับดี สันตตินบีวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105445044 นางสาวสุพัตรา ถาวร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105445046 นายมุฮัมมัดซานูซี เจ๊ะตีรอกี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 21 มิ.ย. 2556
105445047 นางสาวรุสนี เจ๊ะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105455001 นางสาวอามีนา ราแดง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105455002 นางสาวอาแอเสาะ สาเมาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105455003 นางสาวนาวาตี ปูเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105455004 นางสาวสูฟียา เจะแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105455005 นางสาวรูสนา เจะแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105455007 นางสาวมาสือนิง บินมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105455008 นางสาวนัสรีน หะยียูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105455009 นางสาวลาตีพะ ดีซวย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105455010 นางสาวรอซีด๊ะ สะมาแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105455011 นายบูคอรี แมบากอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2557
105455012 นายฮิลมี ยีเล๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2558
105455013 นางสาวอามีเน๊าะ หนิมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105455014 นางสาวมารียาณี ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105455016 นางสาวสาวารี อามิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105455017 นางสาวรอกีเยาะ ยือลาแป บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105455018 นางสาวฮาสือเม๊าะ ลาเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105455019 นายแวอูเซ็ง เจ๊ะเล็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2557
105455020 นางสาวอาซียะห์ มะดาเอ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105455021 นายมุสเลม แมบากอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 30 ก.ค. 2557
105455022 นางสาวมาลินี หลีหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105455023 นายไซนูนอาบีดีน หะรง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2558
105455024 นางสาวสุไลบ๊ะห์ ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105455025 นางสาวแวนูรีมะห์ สะดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2557
105456001 นางสาววิลาวัณย์ ศุภวัฒนสรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456003 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ่ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456004 นางสาวอุบล ทองเอียด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456005 นางสาวธิดารัตน์ ยงยศยิ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456007 นางสาวคอดีเย๊าะ เปาะอีแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456008 นางสาวมารียานี ลาเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456009 นางสาวสวยนะ เมาะสะดารอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456010 นางสาวมารีแย อาบู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456011 นางสาวพารีด๊ะ มะตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456012 นางสาวไซนับ แวมะลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456015 นางสาวแวซง แวหามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ธ.ค. 2556
105456016 นางสาวปาตีเมาะ มะหามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456017 นางสาวฟาดีลาห์ สาอุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456018 นางสาวนูรมา เจะเย็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456020 นางสาวมัรยัม แยแล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456021 นางสาวรุสดา หะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456024 นางสาวอัสมะ หิเรฮัว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456025 นางสาวมูรณี มันแน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456026 นางสาวซูรีนีย์ เต็งบะราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456027 นางสาวมานีนา มะเกะรอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456028 นางสาวอารีซะ อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456029 นางสาวสารีป๊ะ วาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456030 นางสาวนารีมาน ดาทีโอไร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456031 นางสาวซูรียาณี ตาเยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456032 นางสาวซากีเร๊าะ หะยีอาบู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456034 นางสาวอาตือม๊ะ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456036 นางสาวสีตีฮายา หะยีมะเกะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105456038 นางสาวมัสนี เปาะเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2556
105545001 นางสาวสาปีเย๊าะ แมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2557
105545002 นางสาวกามีละห์ สะมะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2557
105545003 นางสาวนูรีสัน สะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105545005 นางสาวกนกวรรณ บุญทิพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ก.ค. 2557
105545007 นางสาวสุวัยบ๊ะ ซาเด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ก.ค. 2557
105545008 นางสาวซะวานีย์ ฮามิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105545009 นางสาวต่วนมารีนี ต่วนกะจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2557
105545010 นางสาวอาลาวียะ ฮะนิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2557
105545011 นางสาวนีรา ลอแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105545012 นางสาวนัสรีน กาเดย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105545013 นางสาวอะอีเซ๊าะ สาระสีนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ก.ค. 2557
105545014 นางสาวดูรมา มาหิเละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105545015 นางสาวยามีละห์ รูปายี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2557
105545016 นางสาวซากียะห์ ตะโละดิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105545017 นางสาวการตีนี ดูมีแด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ก.ค. 2557
105545018 นายมูฮัมมัดนูซี ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 พ.ค. 2557
105545019 นางสาวฮูดา ยีดอรอแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2557
105545020 นายยะยา เต๊ะเด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105545021 นายมูฮัมหมัดรอพี มะตาเยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105545023 นางสาวยามีละห์ อาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ก.ค. 2557
105545024 นางสาวนาอีมะห์ หะยีมะเซาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ก.ค. 2557
105545025 นางสาวอีมาน สะอิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ก.ค. 2557
105545026 นางสาวนาดานิยะ ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105545028 นางสาวซากีนะ แม็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ก.ค. 2557
105545030 นางสาวสุไรญา มะดีกาเจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 มิ.ย. 2557
105545031 นายนินัสรูดิน เจ๊ะเละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2558
105545033 นางสาวฮาลีเม๊าะ ยือนิกายี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 เม.ย. 2558
105545034 นางสาวรอกียะห์ ปาโฮ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ก.ค. 2557
105545035 นางสาวนุรียะห์ ลาเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ก.ค. 2557
105545036 นางสาวนุชรี ปุเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105545037 นางสาวรอฮานีย์ ขาเดร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105545039 นายอุสมาน บัวหลวง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105545040 นางสาวนูรีดา สาแม็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2558
105545041 นางสาวนัสรีซัน เซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105545042 นางสาวซัลมี หะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105545043 นางสาวฮานานี เจะโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ก.ค. 2557
105545044 นางสาวสุกัญญา อาบู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105545045 นางสาวไฮฟะ บือแนง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105545046 นางสาวสารีพ๊ะ แยนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ก.ค. 2557
105545047 นางสาววนิดา มะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556001 นางสาวฮายาตี สะอุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556003 นางสาวอานีซา เจ๊ะหมิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556004 นางสาวอัสรานี เจะเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556006 นางสาวอารีนี แวสากอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556007 นางสาวสูซัน เจ๊ะมูดอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2558
105556009 นางสาวนิซูฮัยลา แตเปาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556010 นางสาวคูซัยหม๊ะ รีเด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2558
105556011 นางสาวรุสณี ยานยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556012 นางสาวลาวาตี เขตเทพา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556013 นางสาวอาซียะห์ หมะหมุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556014 นางสาวซูไอนี ปากียา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556015 นางสาวอารีนี ดะอาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556016 นางสาวอาอีซะห์ กาเซ็งอีแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556017 นางสาวซุนัยยะ มูซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556018 นางสาวสุไรดา โตะนุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556019 นางสาวสุไฮลา สีบู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556020 นายสุไลมาน อีซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2558
105556021 นางสาวรุสมัยนี ปูเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556022 นางสาวรูฮานี หะระตี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556023 นางสาวอามานี สนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556024 นางสาวนิดะ มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556025 นางสาวซูไรนา สาอิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556026 นางสาวนอรีซัน สาเระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105556027 นางสาวคอลีเยาะ แวแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556028 นางสาวยมนา อูเส็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556031 นางสาวยามีละ เรือนพิบูลย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2558
105556033 นางสาวสีตีฟารีด๊ะ ทิพย์หมัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556034 นางสาวอามานี ซือรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556035 นางสาวมารีแย มะยิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2558
105556038 นางสาวรอตีก๊ะ ดะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556039 นางสาวกุลิสรา มะเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2558
105556040 นางสาวมาเรียม โตะสนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556042 นางสาวฟารีดา ลาเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 30 ม.ค. 2558
105556043 นางสาวสุไรนิง สะอิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2558
105568001 นายอับดุลเลาะ เฆดา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568002 นางสาวยาวารี ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568003 นายอัยมาน ปุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568004 นางสาวสารีนา ราแดง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568005 นางสาวซัมซียะห์ บือราแง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568006 นางสาวแอเสาะ สนิแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568007 นางสาวฟาณีซะห์ เจะเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568008 นางสาวมัสโสม ยูโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568009 นายชาคริส ปุละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105568010 นายอานุวา ซือแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568011 นายมาหามะฟันดี มานี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568012 นางสาวฮารียะห์ แบเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568013 นางสาวตูแวนะ เสะอุเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568015 นายลุตฟี ดอเล๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568016 นางสาวสีตีรอกีเยาะ กูหะยี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568017 นางสาวยาวารี ดูสิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2558
105568018 นางสาวมยุรี อุหมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568019 นางสาวมารีย๊ะ ยูนุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568020 นางสาวมนัสวีย์ อาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568021 นางสาวนาซีเราะ ลาเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568022 นางสาวฮัสนีซา ดอมิ๊ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568023 นางสาวฟาดีละห์ ดานียาล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568025 นางสาวนูรีซา นิเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105568026 นางสาวซอฟะ สมาแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568027 นายบูร์ฮาน เจ๊ะแย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568028 นางสาวนูรีฮัน สะดียามู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568030 นางสาวนารีหม๊ะ มะลีเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568031 นายมูฮำหมัด ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568032 ว่าที่ร้อยตรีลุกมาน ตะเล็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568033 นายอับดุลเลาะฮ์ โต๊ะหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568035 นายธีรศักดิ์ ดามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568037 นางสาววิไลลักษณ์ ฤทธิรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568038 นางสาวมารียัม ลาเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568040 นางสาวพารีดะห์ ขาเดร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568041 นางสาวไซนี อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 28 เม.ย. 2559
105568042 นางสาวซาฮาระห์ อีซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105568043 นางสาวโสรอยดา มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2558
105568044 นางสาวรูซีฮา แบรอสะแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ก.พ. 2558
105645001 นางสาวสะดียะ เตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645002 นางสาวรูไวดา เปาะกิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105645003 นางสาวไซเรียตา บินฮายีอาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645004 นางสาวซีตีซัลบียะห์ บินแวอีซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645005 นางสาวอาอีเซาะ เจะอุบง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105645006 นางสาวนิส๊ะ ขาเดร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105645007 นางสาวจุรีพร ประแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645008 นางสาวนูไรมีย์ วาเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645009 นางสาวสุณิสา ซาเบะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645010 นายสุกรี เจ๊ะแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105645011 นางสาวสูรียานี วานิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645012 นางสาวนินูรมาร์ มะยิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2558
105645013 นางสาวมูยาฮีดะห์ วาเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 28 เม.ย. 2559
105645014 นางสาวกอดีเยาะ สิเดะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645015 นางสาวรอฮีมะห์ นาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645016 นางสาวสาลินี เบ็ญมุสลิม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105645017 นางสาวซากีรา มายอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645018 นางสาวสุรียานี มะดีเย๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105645019 นางสาวปูซียะห์ โตะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105645020 นางสาวอามานี ยูโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645021 นางสาวอิรวานี สือแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645022 นางสาวซูไรดา สะมาแห บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645023 นางสาวกูพารีดะฮ์ กูจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105645024 นางสาวซารีดา สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645025 นางสาวสารีนา ดอนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645026 นางสาวซูรายา กาหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645027 นางสาวพาอีซ๊ะ เจ๊ะหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645028 นางสาวรอฮานา ยูนุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105645029 นางสาวพิมพ์ขวัญ สุบรรณน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 10 ก.ค. 2558
105645030 นางสาวชนกพร อ่องเพ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105645031 นางสาวซามียะห์ เจ๊ะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105645032 นางสาวสาปีนะห์ เจ๊ะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105645033 นางสาวโรสิตา มะดีเย๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656002 นางสาวกุลรัตน์ ฮามวัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656003 นางสาวซารีกะ แวหามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656004 นางสาวกามีละห์ มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656005 นางสาวการีมะห์ ยีเด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656006 นางสาวนุรอีมาน คาเรง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105656007 นางสาวอริสรา โต๊ะลูโวง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105656008 นางสาวลัดดาวัลย์ อับดุลเล๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656009 นางสาวพารีดะห์ สุหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656010 นางสาวดารีนา บือราเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105656011 นางสาวคอลีเยาะ ดอมารอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105656013 นางสาวตอยีบะ ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656014 นางสาววนิชญา มีมอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105656015 นางสาวไซน๊ะ มูซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656016 นางสาวกิติยา บาราเห็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105656017 นางสาวสาลีฮะ ตะเยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656018 นางสาวนาดียะฮ์ สาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105656019 นายมารุวาน เว้งสีลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105656020 นางสาวรอฮานี เจะเด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105656021 นางสาวมัธดีย๊ะ อุมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656022 นางสาวสุไลลา นิแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656023 นางสาวนูรไอณี หะยีมะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105656024 นางสาวนารีตา ตาเละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656025 นางสาวนาดียะห์ ยามาดิบุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105656027 นางสาวฮาบีบะห์ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656028 นางสาวอามีนีห์ เจะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656029 นางสาวฮัสนี ฮะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 28 เม.ย. 2559
105656031 นางสาวนูรีซา แวดือราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656032 นางสาวอาซียะห์ เจะแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105656033 นางสาวซอบารียะห์ เจะแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105656034 นางสาวอัซวาณี ซาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105656035 นางสาวอามีเนาะ อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656036 นางสาวนูรีฮัน สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ก.ย. 2558
105656037 นางสาวฟาตีเมาะ ลาเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656038 นางสาวนุรไอณีย์ บาโระสะนอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656039 นางสาวนิอากีซะห์ อับดุลกาเดร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 08 ก.พ. 2560
105656040 นางสาวรีซาล อาแวกะจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105656041 นางสาวสุไรยา สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668001 นายนิอัจมาล นิกาจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668002 นายเพรียวพันธ์ พันเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668003 นางสาวนูรีซัน อีปง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105668004 นายอามีน วานิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 พ.ย. 2558
105668005 นางสาวหทัยชนก สนจีน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668006 นายกามารูดิน เจะอาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668007 นางสาวนิซะห์ นิกูโน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668008 นางสาวซาบียะห์ สะอุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668009 นางสาวซากีนาร์ เลาะยะผา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668010 นางสาวคอลีเยาะ กะจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668011 นางสาวนูรือมี สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668012 นางสาวสาริณี สะมะโต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668013 นางสาวอาแอเสาะ ปูเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668014 นางสาวเจะสารีฟะ สะดีเย๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668015 นางสาวนิสามิรา วาเด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668016 นางสาวฟาตีฮะ เจะมูซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668017 นางสาวนูรฮายาตี เจะมูซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668019 นางสาววันโซเฟียร์ เฮะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668020 นางสาวฟิตเราะห์ บินหะยีสะมะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668021 นางสาวรุสมีนา ลงซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668022 นางสาวรอซีดะห์ มูหนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668023 นางสาวสารีปะห์ มะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668024 นางสาวซีตีรอกีเยาะห์ เจะอามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668025 นางสาวไซนะ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668026 นายมะรอบี บาสอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668028 นางสาวนูรียะห์ แมเร๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668029 นางสาวปราณี มะบา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668030 นายนูรดิน มุนาแมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668031 นายศุภศักดิ์ แซ่โก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668032 นางสาวสุภาภรณ์ ชูยอด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668033 นายนทีธร แซ่เตีย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668034 นายกอบกิจ อารีบำบัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668035 นางสาวนิฮานานี หะแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668036 นางสาวซูรอยา สะมะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668037 นางสาวรอซีบะห์ สะมาแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668038 นางสาวซากีนา ลือมาน๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668040 นางสาวฟาตีหะห์ ดือราโอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668041 นางสาวอลิตา สาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ก.พ. 2559
105668044 นางสาวนูรอัยมี สุเร็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105745001 นางสาวกัตติณี เยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745002 นายเจะฮาซัน เจะยูนุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105745003 นางสาวสาปีนะห์ เจะเย็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745004 นายอิลฮัม สาเมาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105745005 นายสูบัยกี ตันยีนายู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 19 ส.ค. 2559
105745006 นายมูฮัมหมัดฟาอิส ดอรอแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 19 ส.ค. 2559
105745007 นายมูฮำหมัดนูรดีน กาซาเด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105745008 นางสาวนูรีฮัน หะยีดามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105745009 นางสาวนูรีฮัน โซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 19 ส.ค. 2559
105745010 นางสาวอามีเนาะ วาเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105745011 นางสาวมายีซะ วาเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105745012 นางสาวรุสนานี ฮะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745013 นางสาวอารีนา มะลาแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745015 นางสาวแวกลือซง มะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105745016 นางสาวคอรีเยาะ แสมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 19 ส.ค. 2559
105745017 นางสาวนูรฮายาตี โดซารี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105745018 นางสาวรอฮานี อาเกะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105745019 นางสาวอาอีซะห์ ยีอาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 19 ส.ค. 2559
105745020 นางสาวนาปีซะห์ แวสือแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105745021 นางสาวกิติมา บูสะมัญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105745022 นางสาวสาปียะ มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105745023 นางสาวมาซือนะห์ มะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105745024 ว่าที่ร้อยตรีซัยฟูดิน มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745025 นางสาวนูรีดา มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105745026 นางสาวมูนาดียา วาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745027 นางสาวกาตีนี วาเงาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745028 นางสาวคอลีเย๊าะ ประเปะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745029 นางสาวนูรฟาดีล๊ะห์ บินดาโอ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105745030 นางสาวอามีเนาะ ดามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745031 นางสาวนูรู ยูนุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745032 นางสาวอิติซัน ดาราแมง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 08 ก.พ. 2560
105745033 นางสาวนูรฮายาตี แวมูเนาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745034 นางสาวเจ๊ะอัสมา เปาะเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745035 นางสาวโรสฮันนี แวกะจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745036 นางสาวสุไวบะห์ เจ๊ะอิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745038 นางสาวซูไรยา เบ็งสะมะบุดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105745039 นางสาวสาวานี อุมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ก.ค. 2559
105745041 นางสาวฮาซีณา วาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 19 ส.ค. 2559
105745042 นางสาวอามีเนาะ ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745043 นางสาวโซเฟีย บูงออีซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 19 ส.ค. 2559
105745045 นางสาวนูไรนี บาซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745046 นางสาวฮาสือนะ เปาะซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745048 นางสาวรอปีอะ แวสามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745049 นางสาวซอลาตี สะอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745050 นางสาวสารีฮะ ซารีเดะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745051 นางสาวนิรูไวดา ยีดิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105745052 นางสาวสุวภัทร แก้วมุณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 ธ.ค. 2561
105745053 นายสูลกุรนัย ยานยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 11 พ.ย. 2559
105756001 นางสาวโนรีซา มิงสุแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756002 นางสาวซากีนา แซมุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756003 นางสาวนูรมะห์ สูดิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756004 นางสาวรอกีเยาะ มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756005 นางสาวยูวีรา มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756006 นางสาวปาตีเมาะ สาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756007 นางสาวไซนับ สะตือบา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756008 นางสาวฐิติมา จักรวรรดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756009 นางสาวซากีเร๊าะ มะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756010 นางสาวซากีนี ดือราซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756011 นางสาวกูสุภา มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756012 นางสาวฮูดา สะแม็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756013 นางสาวซูเรียนี บอเตาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756014 นางสาวต่วนนูรไฮลาร์ ปาแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756015 นางสาวนาพีสะอ์ มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105756016 นางสาวมูนีเราะห์ ไซฆา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756017 นางสาวซอฟียะห์ ยาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756018 นางสาวสารีมะ สาเล็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756019 นางสาวนูรมา ตาเห บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756020 นางสาวซูไรดา การัมดิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105756021 นางสาวซาตีดา ดาราฮิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105756022 นางสาวฟาธีฮ๊ะ อูมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105756023 นางสาวฟะอีซะห์ หนิเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105756024 นางสาวซูรัยดา สาอุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756025 นางสาวต่วนซูไบดะห์ บูกิยารง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756026 นางสาวบุสรอ กือจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756027 นางสาวฮานีซะห์ ดือเระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756029 นางสาวแวปาดีละห์ เจ๊ะอุบง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756030 นางสาวสุวัลย์นี เจะเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756031 นางสาวอานีซ๊ะ เจ๊ะปอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756032 นางสาวสะอีดะห์ กามา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756033 นางสาวปาตีเมาะ แวหามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756034 นางสาวมะห์ฟูเซาะ มะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756035 นางสาวผการัตน์ ทองมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756036 นายการิง ยะปา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756037 นางสาวนูรียะห์ สาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756038 นางสาวนาซีเราะ เวาะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756039 นางสาวยูอีตา สาเมาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105756040 นางสาวนูรีดา หะยีสะแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768001 นางสาวซารีนา สนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768002 นางสาวปัตมา หมะหลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768003 นางสาวนัสริน ดาราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768004 นางสาวพารีด๊ะ หะยีมูซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768005 นางสาวนารีซัน เจ๊ะแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105768006 นางสาวเจะรอฮานา ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105768008 นางสาวไฮฟัค สะมุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768009 นางสาวรอฮานี เจ๊ะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105768010 นางสาวสาปีนา บือแน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768011 นางสาวรอฮานี ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768012 นางสาวรอฮานา ยะโกะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768013 นางสาวนาบีละฮ์ ยูนุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768014 นางสาวรอปีอะ จะปะกิยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768015 นางสาวโภชนา เจะหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768016 นางสาวฮานาน มะยี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768017 นางสาวรอกีเยาะ ม๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768018 นายอิบรอเฮม จะปะกิยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768019 นางสาวฟัตมาวาตี ลูโบ๊ะยาซิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 08 ก.พ. 2560
105768020 นางสาวรุวัยดา ยามิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768021 นางสาวนูรี ดาโอ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768022 นางสาวอามีนี สุหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768023 นางสาวอามีเน๊าะห์ หะยีสามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768024 ว่าที่ร้อยตรีซูไฮมี มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768026 นางสาวอิมตีนัน สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105768027 นางสาวคอลีเยาะ ยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768028 นายยาการียา มะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768029 นายบัสรี ลาเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105768030 นางสาวนริศรา แก้วระงับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768032 นางสาวนาเดีย แซมะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ย. 2559
105768033 นายอิสมาแอ ปาโห๊ะยางี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ย. 2559
105768035 นางสาวฮายาตี อูมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768036 นางสาวมุสลีมะห์ มะยีแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768037 นายรีดูวาน ปาจอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768038 นายมะรูซี โตะโมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 พ.ย. 2560
105768039 นางสาวฟัตมา ยูโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768040 นางสาวมูดีอะห์ นิเหมาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768041 นางสาวสุไบด๊ะ ลาเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768042 นายรอมซี เปาะโก๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105768043 นายซุลกิพลี โตะจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768044 นางสาวต่วนรอฮานิง ต่วนจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105768045 นางสาวยามีล๊ะ ยาเล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768046 นางสาวมายีรา สือแมง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768047 นายบาดารี สาแลมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105768049 นางสาวแวซูใบดะห์ แวโมง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105768050 นางสาวฮาลีเม๊าะ แวอีแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768051 นางสาวอามีเนาะ ขาเดร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768052 นางสาวโซเฟีย ดือเระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768054 นายมูหัมหมัดซอบรี หะยีวาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105768055 นายมะยูกี ซาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105768056 นางสาวกูยานา ตูแวปูเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768057 นางสาวอามานี กูวิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768061 นางสาวอามานึง หะแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768062 นายแวสุไลมาน แวนาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105768064 นางสาวสุไฮนี มะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768065 นางสาวอาซีซะห์ เจะดือราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768068 นายเพาซัน ยะดารอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768070 นางสาวซารีณี ตาเห บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105768071 นางสาวมารียะ หะยีสาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105768072 นายนาวาวี หวันหมาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 พ.ค. 2562
105768073 นายอาซูวา สุรีหวัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105768074 นางสาวอามีเนาะ สาเลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768075 นางสาวอามีเนาะ หะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105768077 นางสาวกาสมะห์ การียา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105768078 ว่าที่ร้อยตรีแวมูฮำหมัดฮารีฟาน มูซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ธ.ค. 2559
105845001 นางสาวอานีซะ หะยีมะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105845002 นางสาวสุไลลา ถนอมพล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 มิ.ย. 2560
105845004 นางสาวรอฮานี สะมะแห บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 10 พ.ค. 2562
105845005 นางสาวนูรือมา แวโดะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105845006 นายอารพัม สาแล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105845007 นางสาวเยาว์มี แซตอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 มิ.ย. 2560
105845008 นางสาวรอกีเยาะ หะยีมูมิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105845009 นางสาวปาตีม๊ะ ดาโอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105845010 นางสาวรุสนานี ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105845012 นายลุกมาน สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105845013 นางสาวอาอีเซาะ นะยะอิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105845014 นางสาวรูกีเยาะ สะแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105845016 นายมะรูดิง หะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105845017 นางสาวรอฮานี เตาะสาตู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 มิ.ย. 2560
105845018 นางสาวแวนูรีญา แวกะแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105845019 นางสาวสูหายาตี บือราเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 มิ.ย. 2560
105845020 นางสาวสูฮารา บินเจะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105845021 นางสาวโนนมี อูเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105845022 นางสาวมาริณี ดีเย๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105845023 นายกอฮา สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105845024 นางสาวต่วนปาตีหะห์ ไซลาวี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 มิ.ย. 2560
105845026 นางสาวนูรีฮัน ดีสะเอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 มิ.ย. 2560
105845027 นางสาวอามาณี มะเละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 มิ.ย. 2560
105845028 นางสาวรูวายดา สูรูมานิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 มิ.ย. 2560
105845029 นางสาวคอตีมาฮ์ มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105845032 นางสาวนิตยา บุญจันทร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 มิ.ย. 2560
105845034 นางสาวสูฮัยวา ยาลาพานี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105845035 นางสาวฮุซนา หะยีเจ๊ะยี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105845036 นางสาวอัยนา สะมะโต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 มิ.ย. 2560
105845040 นางสาวอาแอเซาะ โบะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105845042 นางสาวมุมีนะห์ โตะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105845043 นางสาวฟาตีฮา บินเจ๊ะอาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105845044 นางสาวชลธิชา ฮามวัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 มิ.ย. 2560
105845045 นางสาวนูรีฮัน ดะอุแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 30 มิ.ย. 2560
105845046 นางสาวฮันซาน่า เด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 26 พ.ค. 2560
105845047 นางสาวอัญชลี มูซอแล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856001 นางสาวปาอีซะห์ บากา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856002 นางสาวนัสรียะห์ ยะบะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856003 นางสาวมุนีลา สาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856004 นางสาวพาซียะ มะสะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856005 นางสาวสารีนา ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856006 นางสาวตอวีละห์ มะดีเยาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856007 นางสาวนูรอาซีมา มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856008 นางสาวกุสมะห์ ชลเขตต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856009 นางสาวฟารีสา เจ๊ะหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856010 นางสาวอลิสา วาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856011 นางสาวฮานี โต๊ะเดรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856012 นางสาวซาลีฮะ มอลอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856013 นางสาวซารีฮะ หะยีมามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105856014 นางสาวโนรี มะหลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856015 นางสาวยามีล๊ะ โดยหมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856016 นางสาวอาลาวีย๊ะห์ อาซ่อง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856018 นางสาวฮาปีสา เจะสะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856019 นางสาวมารีแย ดือราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856020 นางสาวอามานี สามะอากา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856021 นางสาวนูรีซัน เซะมิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856022 นางสาวมกรีนา เปาะซู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105856023 นางสาวโรสลาเรน เซาะแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 11 ก.ค. 2562
105856024 นางสาวนารีมะ เกะรา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856025 นางสาวนูรีดา อุมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856027 นางสาวภรพันธ์ สาหะกะโร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856028 นางสาวอารีนา ยามิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856030 นางสาวอัสมานี ดือราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856031 นางสาวอายีซะ กาโฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856032 นางสาวซูฟียะห์ อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105856033 นายมะยูโซะ เจ๊ะตาเย๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856034 นางสาวกาตีนา โอ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105856037 นางสาวสีตีแลคอ สะระโต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105868001 นางสาวมารีนี ยอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868002 นางสาวยานีลา ซูมามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868003 นางสาวบารอฆะฮ์ สาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868004 นางสาวฟาดีละห์ อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868006 นางสาวไซนะ การี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868007 นางสาวนูลมา มะดีเยาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868008 นางสาวฮานีซะห์ มายิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868009 นายอันวา จะปะกิยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868010 นางสาวรูฮานา มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868011 นายอัสมิน อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2562
105868012 นางสาวนูรมา อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868013 นางสาวฟาฏิมะฮ์ แสมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868014 นางสาวนูรูลอาซีกีน มะดง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868015 นางสาวแวอามีเราะ ปะกียา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868016 นางสาวนารีสะ หะแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868017 นายฮากีม เจะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868018 นายตัรมีซี มานิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868019 นายอดุลย์ มูหิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868020 นางสาวอายียะห์ หะยีมะสะแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868021 นางสาวฟิรดาวส์ บูวะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868022 นายไฟซอล อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868023 นางสาวพาตีเมาะ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868024 นายอับดุลฮาเล็ม เต๊ะเด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868025 นางสาวนูรไลลา เจ๊ะแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868026 นางสาววีณารัตน์ วนจันทึก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868027 นายอาซือมี กำแย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105868028 นายอิรฟัน สะมาแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105868029 นางสาวพาริสา อาแวกือจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868030 นางสาวฟาตีเมาะ เจ๊ะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868031 นางสาวซอบารียะห์ มะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868032 นางสาวนูรไอนี นาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868033 นางสาวนุรซาวาตี แนแปเราะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868034 นางสาวไยนะ ยามานิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868035 นางสาวรอฮานี สาแมเนาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105868036 นางสาวคอรียะห์ โต๊ะหนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105868037 นายตีรมีซี กะพายา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105868038 นางสาวสูวัยดา เซ็งโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105868039 นางสาวนาเดีย มะดีเยาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868040 นางสาวซีดีอาซีซะ กามอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 พ.ย. 2560
105868041 นางสาวซากูเราะห์ อาแด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868042 นางสาวมารีณี เรดุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868043 นางสาวคอรีย๊ะห์ ซิกะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868044 นางสาวซือลามียะห์ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868045 นางสาวซูไฮลา หะรง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868046 นางสาวรอฮานี อาแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868048 นางสาวซัมซียะห์ มะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868050 นางสาวซาลามะฮ์ ตันหยง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868052 นางสาวนูไลลา ดือราซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868053 นางสาวเจ๊ะกอตีเกาะ เจะแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868054 นายอับดุลเล๊าะ แวบือซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105868056 นางสาวมารินี ฮะกือลิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868057 นายบุญยามีน สือแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868058 นายรุซมัน อาแวบือซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868059 นายมะยูดิง มาสาระกามา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868060 นายสุไลมาน อาแย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868061 นายชารีฟ บินรัตแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868062 นางสาวนาซีเราะ เลาะราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868063 นายซายาดี อาวัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868064 นายมะรุสดี บาแก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868065 นางสาวไซนะ ปูตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868066 นางสาวปาตีเมาะ มาลีบา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868067 นางสาวแวโซฟีนา เวาะเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868068 นางสาวปะอิซาห์ เจะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868070 นางสาวยาวานี สะบูดิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868071 นางสาววันซากีนะห์ เบ็ญอาลาวี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868072 นางสาวอารีนี อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868074 นายซูกีพลี ยุสะซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 15 ส.ค. 2560
105868075 นายอับดุลก็อฟฟาร์ สาหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2560
105868076 นายบาฮารี แมเหาะแด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868077 นายอุเซ็ง ดอฆอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868078 นายอับดุลมาเล็ก สิทธิศักดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105868079 นายฟุรกอน มูซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2561
105945001 นางสาวฟิตรี หะแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 ธ.ค. 2561
105945002 นางสาวรอกีเยาะ มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945003 นางสาวซากีนะห์ สาเมาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945004 นางสาวคาวีนา อาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945005 นางสาวอามีนะ เจะดาราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2562
105945006 นางสาวเจ๊ะซากีนะห์ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2562
105945007 นางสาวนูรีดา ลาลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945008 นายอาลีมิน ดาราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 ธ.ค. 2561
105945009 นางสาวโนรีดา สุหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 ธ.ค. 2561
105945010 นางสาวยาวาเฮ แยนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2562
105945011 นางสาวรอฮานา แอแบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945013 นางสาวมารียะ เจ๊ะหาด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945014 นางสาวอาซีมะ เจะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 09 ส.ค. 2562
105945015 นางสาวนูรไอนี บือแน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945016 นางสาวนูรีซัน สุหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 ธ.ค. 2561
105945017 นางสาวอำนู ยะปา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2562
105945018 นางสาวรุสนาณี อามิตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945019 นางสาวสุใบดะห์ มะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 ธ.ค. 2561
105945020 นางสาวนูซีรา ดอนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 ธ.ค. 2561
105945021 นางสาวปาตีเมาะ เจ๊ะโมง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945022 นางสาวสุรียานี สามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945023 นางสาวตุแวมาสือนา สุรา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945026 นางสาวซานีซา ดือราฮิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945027 นางสาวกัสมีนี วิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945028 นางสาวนูรฮายาตี อีปง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945029 นายฟัครุดดีน อามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 ธ.ค. 2561
105945030 นางสาวโซเฟีย สุหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 ธ.ค. 2561
105945032 นางสาวซากีนา สมาแห บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945033 นางสาวสุไรณี สามะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945034 นายอาหามะ ดีเย๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945035 นางสาวนูรพาตีฮะ อีแมดอสะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105945037 นางสาวยุสรอ สะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 ธ.ค. 2561
105945038 นางสาวมูรณี มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 18 ธ.ค. 2561
105945039 นางสาวนายีเร๊าะ สาเร๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2562
105956001 นางสาวนูรอาซีกีน อูเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956002 นางสาวณฐพร บูรณาโชค บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956003 นางสาวคอลีเยาะ บาอู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956004 นางสาวนายือมา มะเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956005 นางสาวมัสนา ตาเหร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956006 นางสาวซูไรดา ดอแมง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956007 นางสาวกวินตา ลาโฮยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956008 นายซูพียัน หะยีเจะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956009 นางสาวฮาราญา หมัดอาดัม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956010 นางสาวซูมีรา สาอิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956011 นางสาวโซเดียร์ มะมิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956012 นางสาววรันดา หลังหวา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956013 นางสาวรูฮายา อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956014 นางสาวคอลีเยาะ มูหนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956015 นางสาวอัสมะ ลีวัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956017 นางสาวนูรฮายาตี มะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956018 นางสาวนูรียะห์ มะสาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956019 นางสาวอิสวานี อาเเว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956020 นางสาวนูรฮูดา มูซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956021 นางสาวอามีเนาะ วาโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956022 นางสาวมาเรียม ปาลายา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956023 นางสาวสุไรดา และบรานิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956024 นางสาวปาตีฮะห์ แวหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956025 นางสาวนูรอารีนา ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956026 นางสาวตีนา จาเน๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956027 นางสาวอามีเน๊าะ อารง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956028 นางสาวศศิธร สะมาแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956029 นางสาวเฆาว์ล๊ะ มะสารี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956030 นางสาวต่วนอาบีดะฮ์ ต่วนลิแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105956031 นางสาวซูมัยยะห์ ดูเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105968002 นางสาวนูรียะห์ หวันหวัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105968004 นายซัยฟุตดีน เจะเงาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968005 นายมนัสรี ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968006 นางสาวอานีตา ตาเฮ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968007 นายกามารุดิน มะตาเฮ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968008 นายอนิส แดวอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968009 นางสาวนูรียา โต๊ะดง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968010 นางสาวเจ๊ะซูไวดะห์ แมะอูมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968011 นางสาวนูรีตา วิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968012 นางสาวนูรมา มาแจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105968013 นางสาวนูรียะ โบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968014 นายซอฟวาน ดามันเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968015 นายอาบีดีน สาเฮาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968016 นายอิบบราเฮง หะยีสามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968017 นายซูกีมาน ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968018 นายภัทรชัย วังอนานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968019 นางสาวสุธิดา ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105968020 นางสาวยุสรอ ยาตี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968021 นางสาวอาแอเสาะ แนหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105968022 นายสุกรี มีสา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968023 นายอับดุลฮาฟิซ บือราเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968025 นายอัสลัม ฮุสเซน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968026 นายฟุรกอน สะหลำหมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968027 นางสาวซาปูรอฮ สาแล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968028 นางสาวแวนารียะ จายอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968029 นางสาวยูสมี มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105968031 นางสาวนูรีดา หะยีสแลแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968032 นางสาวรุสมีนี นิลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968033 นางสาวสุนัยยะห์ ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968034 นางสาวนูรีดา มีมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968035 นายสุกรี ดอฆอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968036 นายไซฟูดดีน ยูนู๊ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968037 นางสาวอาอีดาห์ ลามุง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968038 นางสาวนิซารีนา แวยะโกะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105968039 นางสาวนูรไอนี เจะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968040 นางสาวคอรีเยาะห์ มอลอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 20 ส.ค. 2561
105968041 นางสาวอามีเนาะ สะนิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968042 นางสาวอารีซา แวเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
105968043 นางสาวมารีแย กอและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 มี.ค. 2562
106045001 นางสาวนูรินดา ซาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045002 นางสาวนูรีฮัน จิใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045003 นางสาวสานียะห์ สาแมปีแน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045005 นางสาวอรธีรา อิงคะกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045006 นางสาวปาตีเมาะ สานา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045007 นางสาวซากีนะ ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045008 นางสาวนูรีดา ดูซง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045009 นางสาวฟารีฮัน ยายา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045010 นางสาวอามีเน๊าะ กาหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045011 นางสาวดารูนี ดาราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045012 นางสาวมารีแย เจ๊ะปอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045013 นางสาวซูไฮนี เจ๊ะซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045014 นางสาวซูลีนา ลาเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045015 นางสาวฮาลีเมาะ มูซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045016 นางสาวรอตีซัน เลาะดีสม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045017 นางสาวยูวีตา เจะเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045018 นางสาวอาดีลา มะลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2564
106045019 นางสาวฮัสนะห์ ดือเระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045020 นางสาวมูนีเราะห์ ยูโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045021 นางสาวอานิซ๊ะ มะสามัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045022 นางสาวณัฏฐิมนต์ องศมาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045024 นางสาวภัทราพร เรืองจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2562
106045026 นางสาวมีสบะห์ สะแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045027 นางสาวนูรีซัน อีแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045028 นางสาววานิตา จิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045029 นางสาวรอซีเตาะห์ หมะและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045030 นางสาวสีตีรอกีเยาะ อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045031 นายซัมรี เด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2562
106045032 นางสาวมารีแย หะยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045033 นางสาวซูไวบะห์ กะมุเด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106045034 นางสาวนุรไอนี อภิบาลแบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045035 นางสาวอามีเน๊าะ มูดาเล็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045036 นางสาวซายูมี มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045037 นางสาวซูไรนี เตะเหร็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045038 นางสาวปาตีฮะห์ หะยีดามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045039 นางสาวนูรีซัน สานา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045040 นางสาวนิรอฮีหม๊ะ สูแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045041 นางสาวนาปีเสาะ มูละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045042 นางสาวภาริตา หวังทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045043 นางสาวรอสีด๊ะ วามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045044 นางสาวดีนาร์ กาหม๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2562
106045045 นางสาวยารอน๊ะ กาจะลากี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106045046 นางสาวฮานีซะ มะนีหิยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2562
106045047 นางสาวฮาบีบ๊ะห์ ปาเซเล๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2562
106045049 นางสาวนูรุลฮูดา การี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2562
106045050 นางสาวซูวานี ฮะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2562
106045051 นางสาวนุรยีฮา สุหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2562
106045052 นางสาวอามีซ๊ะ เจ๊ะมามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056001 นางสาวราตรี ทรงเมือง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106056002 นางสาวศรัญญา ไกรดิษฐ์ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106056003 นางสาวซารีน่า โตะอะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056004 นางสาวสุวรรณี มามะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2562
106056005 นางสาวฟาตีเมาะ สาเล็ง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056006 นางสาวซูราณี สาเมาะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056008 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วไกรกรอง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106056009 นางสาวบาซีเราะห์ สาและ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056010 นางสาวอัมพวา สุขสวัสดิ์ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106056011 นางสาวซากียะห์ สาและ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056012 นางสาวอรวรรณ ยีหวันจิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056013 นางสาวรุสนานี บากา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056014 นางสาวเจ๊ะฟาตีฮะห์ หะยีมุ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056015 นางสาวนูรีฮะ รีจิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056016 นางสาวอัสมะห์ ลาเต๊ะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056017 นางสาวอามาลีนา สานิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056018 นางสาวซูฮัยนี มะแซ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056019 นางสาวอัมบีญา จิใจ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056020 นางสาวฮานาน เจ๊ะเม๊าะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056021 นางสาวอามีเนาะ เกะรา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056022 นางสาวซูไรดา ดือเระ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056023 นางสาวมารือนี ยูลอนิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056024 นางสาวพาตีเม๊าะ แมะลี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056025 นางสาวคอลีเยาะ มะยิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056026 นางสาวมุสลีมะห์ กาซา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056027 นางสาวฟาตอนียะห์ มีนา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056028 นางสาวรุสดา สออิสระ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056029 นางสาวจุฑามาศ เทพพรหม บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056030 นางสาวนูรฮายาตี กีละ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056032 นางสาวฟาดีละห์ ลือแบเต๊ะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056033 นางสาวสูฟียานี ยงหมะเกะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056034 นางสาวหามีบะห์ บือราเฮง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056035 นางสาวยารอด๊ะ ปันยี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056036 นางสาวโรสลีซาร์ แวโดยี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056037 นางสาวยูรีฮา มูซา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056038 นางสาวสารีนา สุปลางิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056039 นายมูฮำหมัดซับรี ดายามา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056040 นางสาวอัสมีดา เลาะยะผา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056043 นางสาวนูรีดา วิชา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056044 นางสาวซานีตา ยีตาเห บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056045 นางสาวฟาตีฮะห์ สอเลาะห์ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056047 นางสาวนาบีละห์ ยูโซ๊ะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056048 นางสาวญาณิสรา ฉายลิ่ม บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2562
106056049 นางสาวมานีเราะห์ เจ๊ะนิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056050 นางสาวซูฮัยลา ดอนิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056051 นายมะซอบรี แวหะยี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 04 ต.ค. 2562
106056053 นายซูรียา สาลามะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 16 ธ.ค. 2562
106056054 นางสาวศิริกุล จันทรมโณ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068001 นางสาวนูรนาวารี มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106068002 นางสาวภัทรภร ศรประสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068003 ร้อยตำรวจโท อุมา ลาเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068004 นายสาฟีอี นิบง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068005 นางสาวนูรุลฟิตเราะห์ เจะมิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068006 นางสาวนูรยานี ยาลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068007 นางสาวกัสมีนี บาโอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068008 นางสาวรอบายนี มุพะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068009 นางสาวนัสมีนี ดอแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068010 นางสาวรอซียะ สะมาแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068011 นางสาวซะมียะห์ มะอูเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068012 นางสาวซีตีคอลีเยาะ ดือเร๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068014 นายอับดุลกอเดร์ ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068015 นายมูฮัมหมัด ปะจู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068016 นายมูฮำมัดรอวีย์ ทิวาสมาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068017 นางสาวบัลกีส เจะโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068018 นายวันอิสเมล มาเส็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068019 นางสาวกูฟิตเราะห์ เงาะมะเจะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068020 นางสาวฟาตีมะห์ ลือโมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068022 นางสาวซูไรดา เตะเหร็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068023 นางสาวแวรอบีอะห์ แวเย็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068024 นางสาวรอกีเย๊าะ เจ๊ะน๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068025 นายนิรอซี แวบือราเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2563
106068028 นายอิมรอน แตรอแม็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068030 นางสาวมารีนา หะยียะผา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068031 นายซุลกิฟลี เฮ็งตาแกะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068032 นายมานาฟ เซาะแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 19 มิ.ย. 2563
106068033 นายโมฮำหมัดไฟซอลน์ ลาเต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068034 นางสาวดารีซา บาโด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068035 นางสาวซัลมียะห์ จารู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068037 นางสาวสุณีห์ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068039 นายมาโซ ซอแนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068041 นายอาทิตย์ เจะหมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068042 นางสาวพาตีฮะห์ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106068043 นายมุสอับ กามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ม.ค. 2563
106145001 นางสาวปาณชา ชูสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145002 นางสาวสุรีดา โตะลูบาตง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145003 นางสาวคอรีเยาะ หาแด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145004 นางสาวซูไฮนี สาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145005 นางสาวสุฟรีดา เรืองประดิษฐ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145006 นางสาวรุสมี มาหะวา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145007 นางสาวซูไรดา วาจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145008 นางสาวคอลีเย๊าะ มะลีติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145009 นายรัตดูวัณ ดือราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145010 นางสาวมาลีณี พะยุศี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145011 นางสาวอาอีดะห์ บือแย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145013 นายฌานิช สุขสวัสดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145017 นางสาวนูรีฮัน นาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145018 นางสาวนุรอาลิษา บือแน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145019 นางสาวคอลีเยาะ กมาลอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145020 นางสาวไหวเร๊าะ บินล๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145021 นายอิทธิกานต์ เจะมุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145022 นางสาวนิฟาฎิน โตะมิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145023 นางสาวสุรัญญา ดอเล๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145024 นางสาวนุชมีณี ลาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145025 นางสาวฮานาดี มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145026 นายอิรฟาน อาแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145027 นางสาวนัสลิน วาเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145028 นางสาวอาสมัสห์ ดือราแมหะยี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145029 นางสาวอัสมะ มะสีละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145030 นางสาวซารอ แยนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145031 นางสาวยูไรนา หะสาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145032 นางสาวยูสมีรอ ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145033 นางสาวมัณทนา ยูโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145034 นางสาวมุสลีมะห์ สามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145035 นางสาวนูรไอณี เซ็งสะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145036 นางสาวอาอีเสาะ แวดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145037 นางสาวอารีนา มะมิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145038 นายมูฮำหมัดไซดี อุเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145039 นางสาวนุรีซัน ยูดิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145042 นายฟาริด ลอร์ส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145043 นางสาวอาฟีนี สะอิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106145044 นายซอฟี สารี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106156001 นางสาวซูไรยา เจ๊ะมะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156002 นางสาวยามีละห์ หามะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106156003 นายยุสรี สะปาวี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156004 นางสาวนูรมี สะยาดะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156005 นางสาวนูรีดา ปอนา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2564
106156006 นางสาวอรณี ดออิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156007 นางสาวสุไลนา หะมะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156009 นางสาวนูรีซัน สะหนิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156011 ว่าที่ร้อยตรีหญิงแวนูรีมะห์ แวอุเซ็ง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156014 นายอัลฟา อีแต บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156015 นางสาวยูวารี ฮะนิง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106156016 นางสาวสุไวบะห์ มะเกะรอ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156019 นางสาวมาริมาร์ แวกะจิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156020 นางสาวนูรีฮัน หมะมะซางอ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156021 นางสาวนูรีฮัน สาเมาะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156022 นางสาวมารีนา คาฮามิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156023 นางสาวนุรฮูดา ลงมิง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156024 นางสาวนูรฮายาตี เจ๊ะแลกายู บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156025 นางสาวนาตาซา มะวีเด็ง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156026 นางสาวซูไฮลา กาซอ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156027 นางสาวซาลีนีย์ ดือเระ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156029 นางสาวญารีซู อาแว บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156030 นางสาวนูรีดา ดีวาเด บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156031 นางสาววรรณ์โซเฟีย ยูโซะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156032 นางสาวนูซูราห์ บินบือราเฮง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156033 นางสาวโซเฟีย มะมิง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156034 นางสาวฟาอีซะฮ์ กือโด บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156035 นางสาวโซเฟียนีย์ หะยีบือราเฮง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156036 นางสาวนารมี ดาทีโอไร บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156037 นางสาวพารีนา ตาเห บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156038 นางสาวฮายาตี โต๊ะพีเย๊าะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156039 นางสาวอัสมะ กาซง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156040 นางสาวนูรมี สาและ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156041 นางสาวรามีญ์ จารง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156042 นางสาวซูนี สะแลแม บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156043 นางสาวซารีฮะห์ สาแมง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156044 นางสาวนัสรีน แยการีซง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156045 นางสาวนาวาร์ล ดูมีแด บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156046 นางสาวนูรฮีดายู อุมา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156047 นางสาวยซมี มะยีดี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156048 นางสาวไสมา กาสอ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156049 นางสาวซัลวา เปาะอีแต บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156050 นางสาวมาเรียม สาแลมะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156051 นางสาวโซเฟีย มามะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156052 นางสาวนูรมาลา บาเฮง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156053 นางสาววันณูรอีน ซาฮา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156054 นางสาวนูรมี บากา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156055 นางสาวรอกีเย๊าะ บาเฮาะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156056 นางสาวพาซีลา หะยีปะดอ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156057 นางสาวฮุษณีย์ ลาเต๊ะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156058 นางสาวอายซะห์ ลาเตะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156059 นางสาวนูรไอนี อามะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156060 นางสาวซัมซีย๊ะ วามะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156061 นางสาวฮุซนา ดาโอะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156062 นางสาวรอบียะ แซเลาะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156063 นางสาวซูไฮดา ยูโซ๊ะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156064 นางสาวอรีนา อับดุลเลาะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156065 นางสาวดียานา มะสง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156066 นางสาวนุรฮายาตี วาเด็ง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156067 นางสาวอามีนา เจะเตะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156069 นายซาการียา นิกือจิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156071 นางสาวนิตปดา เฮ็ง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156072 นางสาวอารีนา มะมิง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106156073 นางสาวสูรายาห์ สาแลมิง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 29 ธ.ค. 2563
106168001 นางสาวยัสมี มามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168002 นายฮาซัน ราแดง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168003 นางสาวศิริรัตน์ สาเเล๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168004 นายอับดุลอับฮา บาเอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168005 นางสาวนุรอาวาตี สะระยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168006 นางสาวธัญญา แวบือซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168007 นางสาวอัยเสาะ ยาโง๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168008 นางสาวมายูนี มะเเซจือนารง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168009 นางสาวดารุณี จินดาประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168010 นางสาวหามีดะห์ ซือรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168011 นางสาวพานีซา ฮะนิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168012 นางสาวสอลีหะฮ์ มะแซะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168013 นายสีนาล ลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168015 นางสาวรุสนีดา ดือเร๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168016 นางสาวมูรนี มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168017 นางสาวยัสมี เด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168018 นางสาวมาสวารี เจะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2564
106168019 นายอาดัม บูละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168020 นางสาวซามีลา ขะสิงขะเด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168021 นางสาวซูไฮดา เจะปอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168022 นางสาวซุลมี อูมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168023 นายซูไฮมี ตาเยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168024 นางสาวนูรมา ดะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168025 นายฟาอีส เจะสอเหาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168026 นางสาวณัฐริณีย์ นิเวศบุษบง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168027 นางสาวนูรฮายาตี เปาะเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168028 นางสาวรอดียา เทษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168029 นางสาวมารียะ ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168030 นางสาวอาอิชะห์ สุเด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168031 นางสาวนิสุไรดา หะยีตาเละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168032 นางสาวดียานา สาอิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168033 นายซูกีฟลี มะดีเยาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168034 นายอับดุลฮากีม มาหิเละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168035 นางสาวรอกีเยาะ มะเสง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168036 นายนิชารีฟ อาลอาดัม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106168037 นางสาวรูสนียา เปาะจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168038 นางสาวกามีละห์ ลาเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168039 นางสาวอาดีละฮ์ ดือราแมง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168040 นางสาวรอฮานา มะแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168041 นางสาวสุไรนี สะมอรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168042 นางสาวรัตนา สาเระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168043 นายอาลาฟ วาหับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168044 นายสุไลมาน หะมิดง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168047 นางสาวสานูรี มาหะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106168048 นางสาวอามีเน๊าะ อุเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ส.ค. 2563
106168049 นายซอฟยุดีน ยันยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168051 นางสาวรอยมีย์ สาอุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168052 นางสาวตัสมี กาเจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168053 นางสาวฟาตีฮะห์ หะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168054 นายอาดีลัน โมงสะอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168055 นายอาซีดีน กาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 12 ต.ค. 2565
106168058 นางสาวกามีละ บือแน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168059 นายอุษมัน ยะโก๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168060 นางสาวนูรอ กีละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168061 นายมาอิล เสรน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168062 นายอิบรอฮิม เจ๊ะมามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168063 นางสาวนูรฮายาตี มาเละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106168064 นายอาหะมะ อีซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 17 ก.ค. 2563
106245001 นายกูซะอูดี กูบือโด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245002 นางสาวซูไรดา แมเราะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245004 นางสาวสุนิตา สุขสวัสดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245005 ว่าที่ร้อยตรีมะซามือรี เลาะดีสม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245006 นางสาวฟาตาฮียะห์ อิแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245007 นางสาวซูบารีเยาะ กาเร็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245008 นางสาวนูรฮายาตี แวสะแลแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245009 นางสาวฟาตีมะห์ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245010 นางสาวมารีหยัม กาหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245011 นายไกรวิทย์ เศวตจินดา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245012 นายณิชาวีร์ อาบู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245013 นางสาวต่วนสามารอ ต่วนมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245014 นายวันฟิตรี มะรอแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106245015 นางสาวซาฮาบียะห์ กาเจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245016 นางสาวนุรอาฮานีฟะห์ เบ็ญมุสลิม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245017 นางสาวอารีนี สมาแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245018 นายอัฏฮา นิบานา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245019 นางสาวสารีลา ทาบาโร๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245022 นางสาวอามานี เย็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245023 นางสาวซูไบด๊ะห์ มะเด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245024 นางสาวฟาราตี อากาซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245025 นางสาวอานีตา เจะแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245027 นางสาวนาเดียร์ เจะเละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106245028 นางสาวการ์ตีนี มะเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106256001 นางสาวนูรีดา บีดิง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256002 นางสาวพาตีฮะ มาหิเละ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256003 นางสาวฟาตีฮะห์ ด๊ะแม๊ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256004 นางสาวแวฟาตีเมาะห์ แวโมง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 08 ต.ค. 2564
106256005 นางสาวนูรียะห์ ยามะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 08 ต.ค. 2564
106256006 นางสาวหาซียะห์ ดอเลาะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 08 ต.ค. 2564
106256007 นางสาวอาตีกะฮ์ แวสะแม บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256008 นางสาวปาอีซ๊ะ อาแว บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256009 นางสาวฟิรดาวส์ สาอิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 08 ต.ค. 2564
106256010 นางสาวนูรมาร์ เปาะกา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 08 ต.ค. 2564
106256011 นางสาวอารีนี สะนิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 08 ต.ค. 2564
106256012 นางสาวฟิรดาว หะยีอาบู บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 08 ต.ค. 2564
106256013 นางสาวพาวาตี ขาเดร์ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256014 นางสาวนูรฮายาตี นิเฮ๊าะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256015 นางสาวนูรอัยนี ดอรอยี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256016 นางสาววิภาดา สะอิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256017 นางสาวนริสรา บาเอะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256018 นางสาวกัลยา ตอเละ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256019 นางสาวโนรฮาซีกีนร์ เล๊าะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256020 นางสาวขนิษฐา รามแก้ว บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256021 นางสาวสุวรรณา มะสง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256022 นางสาวอนิสย์ สามอ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256023 นางสาวมูนีเราะห์ แดวอสนุง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256024 นางสาวนุรมา มีนา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256025 นางสาวโซฟียะห์ กือจิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256026 นางสาวซอลีฮ๊ะ ยามา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256027 นางสาววิชุดา ดอเลาะซาเล็ง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256028 นางสาวนูรยานา ซากอ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256029 นายอับดุลเลาะ สะตะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256030 นางสาวฮายาตี มูดี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256031 นางสาวฟิรดาวล์ ยะมา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256032 นางสาวนูรีซัน เซ็ง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256034 นางสาวสุรัยยา มะแซ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256035 นางสาวกีฟละห์ โดะดูซง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256036 นางสาววาฮีบ๊ะห์ ปอเง๊าะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256037 นางสาวโซราญา โตะลูบือแซ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256038 นางสาวซารีดา ซาเซ็ง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256039 นางสาวนัซรีน สะตียา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256040 นางสาวซูไรดา ดาโอ๊ะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256041 นางสาวอานีซะห์ สะนิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256042 นางสาวฮักซือม๊ะ ฮารง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256043 นางสาวอนีสย์ วาอายีตา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256044 นางสาวมาดีนะห์ อับดุลเลาะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 09 มี.ค. 2565
106256045 นางสาวสาฟีลา สาและ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256046 นางสาวโซเฟียร์ เจ๊ะเด็ง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256047 นางสาวนิอาอีเสาะ นิเลาะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256048 นางสาวซารีนา แนปิแน บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256049 นางสาวรอกีเยาะ ดาลียา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256050 นางสาวฟาตือเมาะห์ มะแซ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256051 นางสาวคอลีเยาะ อารง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256053 นางสาวพาตีเมาะห์ มะแซ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256054 นางสาวลาตีฟะฮ์ เจะฮะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256055 นางสาวนูรยานี มะหลี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256057 นางสาวมัสรีนี แวโมง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256058 นางสาวนูรีตา ตาเยะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256059 นางสาวนูรีดา ดือราแม บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256060 นางสาวนูรมา ดราซอ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256061 นายอาซัน ดือราโอะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256062 นางสาวนูรมา ปูซู บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256063 นางสาวอานิซ เซ็งแมดี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256064 นางสาวอาซีซะฮ์ มะนอ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256066 นางสาววรวลัญช์ ศรีสุวรรณ์ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256067 นางสาวรีนา หะยีเจะแม บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256068 นางสาวซารีนี มามะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256069 นางสาวซาฮิเราะฮ์ บินมูฮัมหมัดซาอัด บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256070 นางสาวซูฮัยบัส มะเระ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256071 นางสาวกูอานีซ๊ะห์ อับดุลบุตร บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256073 นางสาวอารีดา เจ๊ะมู บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ม.ค. 2565
106256074 นางสาวซูฟยานี มามิง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 08 ต.ค. 2564
106259001 นายกูอีลียัส สะมูโด วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 14 ม.ค. 2565
106259002 นายอารีฟันท์ มะมิง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 14 ม.ค. 2565
106259003 นายอิควรรณ หะยีดือราเฮง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 14 ม.ค. 2565
106259004 นายซัมรี เจะแต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 14 ม.ค. 2565
106259005 นายแวซอเฟียน แวเย็ง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 14 ม.ค. 2565
106259006 นายอัฟฮัม มะมิง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 14 ม.ค. 2565
106265001 นายจตุพงศ์ ทองบุญเรือง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 11 พ.ค. 2564
106265002 นางสาวฟารีด๊ะ อาลี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 13 ส.ค. 2564
106265003 นายอับดุลเลาะ ยาหะยอ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 11 พ.ค. 2564
106265004 นางสาวสุไวบ๊ะ สาและ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 11 พ.ค. 2564
106265005 นางสาวมารีหย๊ะ สูหลง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 13 ส.ค. 2564
106265006 นางสาวนูรญันนะห์ กาโฮง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 13 ส.ค. 2564
106265007 นางสาวอามีเนาะห์ มะยีแต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 13 ส.ค. 2564
106265008 นายมูฮาหมัดฟาริห์ จะลาแป วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 13 ส.ค. 2564
106265009 นายอาดีลัน เล๊าะปาแต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 11 พ.ค. 2564
106265010 นายมูฮัมมัด นาฮุดา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 07 ธ.ค. 2564
106265011 นายมูฮำหมัด กะลูแป วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 11 พ.ค. 2564
106265012 นายต่วนมูฮำหมัด ปาแซ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 11 พ.ค. 2564
106265013 นายมะสุกกี ดิง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 13 ส.ค. 2564
106265014 นายฮาซัน เทพสุวรรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 13 ส.ค. 2564
106265016 นายอับดุลฮากีม หะยีอาแว วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 14 ม.ค. 2565
106265019 นายอิสเรย์ ยามาอุ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 14 ม.ค. 2565
106265020 นายแวอูเซ็ง ลากา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 11 พ.ค. 2564
106265021 นายลุตฟี แวดือราโอะ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 13 ส.ค. 2564
106265022 นายแวฟาอิส แวสแลแม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 14 ม.ค. 2565
106265023 นายนิติพัฒน์ แซ่เฮ่า วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 11 พ.ค. 2564
106265024 นายไพศาล สะมะแอ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 14 ม.ค. 2565
106268001 นางสาวอิบตีซาม สาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268002 นางสาวไลลา นิมุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268003 นางสาวยุสรอ ลาเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268004 นางสาวอิลมี บุญคง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268005 นางสาวนารีม๊ะห์ ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268006 นางสาวฟาตีเมาะ สาเมาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268007 นางสาวซากีเร๊าะ ลาแห บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106268009 นางสาวปาซีละห์ ยะโก๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106268011 นางสาวซูไลคอ บาเหม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268012 นายมูฮำหมัดเตาเฟต ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268013 นางสาวตัสนีม อารีย์รักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268014 นางสาวศิรประภา ทองมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268015 นางสาวแวมูรนี โตะเดง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268016 นายวีวา มะกอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268017 นายอิบรอเฮ็ม ยูโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268018 นางสาวซูฟีย์ ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268019 นางสาวฟาตีหม๊ะ โตะนาฮุน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106268020 นางสาวสายวารี กาซอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268021 นายซาราฮูดีน อาบะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268022 นายอัฟนัญ สะมะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268023 นายซูวัรดี หะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268024 นายอัสลีย์ กาเร็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268025 นายมูฮัมมัดลุตฟีร์ ตอฮา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106268026 นางสาวนูรฮายาตี วาจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106268027 นายอุสมาน มะนอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106268028 นางสาวโศรญา อาบูวะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106268029 นางสาวนิฟาตินฟาตีฮะห์ เจ๊ะกา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106268030 นางสาวกูไซนิง บีรู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268031 นางสาวแวสง สะแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268032 นายนาซรี เต๊ะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268033 นายอาฟิก มามุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268034 นางสาวอัสมีรา สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268035 นางสาวฟาตีฮะ เจ๊ะหม๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268036 นางสาวปาริฉัตร หลีสุหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106268038 นางสาวฟาตอร์นาห์ สาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268040 นางสาวนูรีสะ ลาแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268041 นางสาวตอยยีบะห์ สามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106268042 นายรุสดี แวนาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268043 นายอิสมาแอ รีสะอิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268045 นายพัรดี มะนอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268046 นายอีรฟัน กูเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268048 นางสาวนุสไอนี ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268051 นางสาวนีราวาตี มะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268052 นางสาววีรานูริฟ เจะมิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268053 นางสาวนูไฮซา มะเกะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268054 นางสาวซูรายา ยูโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268055 นายอับดุลฮาเลม กามา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268057 นายอับดุลบาซิด สะอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268059 นายอิบบราฮัม อีแต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268061 นายมูฮัมหมัดฟิตรี มะดีเยาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 2564
106268063 นายอธิศ สุบเหย๊าะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268064 นางสาวอาซีซะห์ เจ๊ะแล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268066 นางสาวซูไฮลา ซาเฮาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268067 นางสาวนาดียา บูละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268069 นางสาวนูรีดา เวาะแล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106268070 นางสาวรุสมีนี มะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106268071 นายอาลีย๊ะ อาหลีกอย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 13 ส.ค. 2564
106345001 นางสาวฟัรดา เจะหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 11 ม.ค. 2566
106345002 นางสาวซอฟียะห์ หะยีสาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345002 นางสาวซอฟียะห์ หะยีสาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345003 นางสาวสุนันท์ ดวงแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345003 นางสาวสุนันท์ ดวงแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345004 นางสาวซูไรยา อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106345005 นางสาวนาอีละห์ เปาะเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345005 นางสาวนาอีละห์ เปาะเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345006 นางสาวนาเดีย อับดุลเร๊าะมัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345006 นางสาวนาเดีย อับดุลเร๊าะมัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345007 นางสาวมูนา ยีดอรอแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345007 นางสาวมูนา ยีดอรอแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345008 นายอับดุลฮาฟีส บารู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106345009 นางสาวอารีณา ยูโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106345010 นางสาวโสรยา สามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345010 นางสาวโสรยา สามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345011 นางสาวซานูรี โต๊ะวอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345011 นางสาวซานูรี โต๊ะวอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345012 นางสาวนาสฟู มูละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106345013 นางสาวสุไฮดา มาซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345013 นางสาวสุไฮดา มาซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345014 นางสาวสูบัยดะฮ์ อาบู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106345015 นางสาวซูรีนา หะยีสาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345015 นางสาวซูรีนา หะยีสาและ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345016 นางสาวซูลัยฟะห์ กาหมาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106345017 นางสาวอาตีกะห์ อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345017 นางสาวอาตีกะห์ อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345018 นางสาวโนร์มาวาตี สะมะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106345019 นางสาวฟาตีฮะ ซีตือโม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106345021 นางสาวจารวี ลิ่มสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106345022 นางสาวนูรฟาฎีล๊ะห์ เซ็งโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106345023 นางสาวรุ่งรัตน์ จันวัฒน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106345024 นางสาวซูไฮลา อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345024 นางสาวซูไฮลา อาแว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345025 นางสาวมุรนี ดามิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345025 นางสาวมุรนี ดามิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345026 นางสาวสุรียานี บือราเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106345027 นางสาวซูรีนา เจ๊ะเด็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106345028 นางสาวนูรุลฮูดา เซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106345029 นางสาวอารีนา ลีโซ๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106345030 นางสาวนัสรีย๊ะ ขเดมัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106345031 นางสาวธิติยา จำนงจิต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106345032 นางสาวซูรีตา กูจิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 03 ส.ค. 2565
106345033 นางสาวมุรณี นิลพัฒน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106345035 นางสาวสูรีนา ดาเล็งมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106345036 นางสาวมูนาฟีกิลร์ แปะอิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106345037 นางสาวอิควาณี วานิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106345039 นายอับดุลมุหฮ์ซี เจะกายอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 08 มิ.ย. 2565
106345040 นางสาวโซเฟีย บุญทวี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 11 ม.ค. 2566
106345041 นางสาวอาฟีดะห์ ดอเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106345042 นางสาวสีตีปาตีฮะร์ อีลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106345043 นายตัรมีซี โตะทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาการจัดการ 08 มิ.ย. 2565
106356001 นางสาวอามีลา ยูโซ๊ะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356002 นางสาวนูรฮาลีซา สะอิ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356003 นางสาวนาดียา มูดอ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356004 นางสาวอารีนา บือแน บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356005 นางสาวนูรีซัน พุดารอ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356006 นางสาวนูนัยนะห์ โสะปนแอ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356008 นางสาวนาซอฟะห์ แตซา บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356009 นางสาวชริสา เละหนุ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356010 นางสาวอาอีเซาะห์ สาและ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356011 นางสาวเซาฟีดา สะมะแอ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356012 นางสาวการีหม๊ะ สาและ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356013 นางสาวอัลฟารา กาซอ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356014 นายอัรมี มะสะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 24 ม.ค. 2567
106356015 นางสาวมารีนา สามะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356017 นางสาวหุสนา ราแดง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356018 นางสาวอัสนีต้า เซ็งแมดี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356019 นางสาวปาวีณา เอี่ยมทรัพย์ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356020 นางสาวฟาตีละห์ ด๊ะแม๊ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356021 นางสาวนัสรีนา จะแน บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356022 นางสาวนาเดีย อาบูฮาซัน บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356023 นางสาวอารีณีย์ มือกะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356024 นางสาวมูนา กามาเซะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 10 พ.ค. 2566
106356025 นายฟัรฮาน รามันเจะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356027 นางสาวฮาลีเมาะ ฮารี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356028 นางสาวนุรฮายาตี แวโดยี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 10 พ.ค. 2566
106356029 นางสาวอิศมะฮ์ สะเตาะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2566
106356030 นางสาวซารีนี ปะจู บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356031 นางสาวนูรีซัน เจ๊ะแลกายู บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356032 นางสาวมูซีเตาะห์ ปูเต๊ะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356033 นางสาวซูไฮ สาแม บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356034 นางสาวรอฮานิง สาแมง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356035 นางสาวซินนีเราะห์ วาเยะ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356036 นางสาวอภิรดา จันทร์ทอง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356037 นางสาวซาอาดะห์ บาราเฮง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356038 นางสาวฮายาตี ตาเห บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356039 นางสาวอัสมาอ์ จินดารัตน์ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356040 นางสาวณัฐพร วีระวงศ์ บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106356042 นางสาวนูรไอนี สาเลง บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- วิทยาการจัดการ 14 ธ.ค. 2565
106365001 นางสาวฟิตรียาตี สมาแอ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 11 พ.ค. 2565
106365002 นายซาการียา แซมะแซ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 11 พ.ค. 2565
106365003 นายนาวาวี ยะยอ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 11 พ.ค. 2565
106365004 นายมูฮัมหมัดมุกตา ดือเระ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 11 พ.ค. 2565
106365005 นายฟัยซอล ดาตู วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 11 พ.ค. 2565
106365006 นายฟิตรี ดอเฮ็ง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 11 พ.ค. 2565
106365007 นายสานูซี เซ็ง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 11 พ.ค. 2565
106365008 นายอับดุลเราะมาน เส็นสอ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 14 ธ.ค. 2565
106365009 นางสาวซะวาณีย์ เละหนุ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 14 ธ.ค. 2565
106365010 นายธนากร หะยีเจะมะ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 11 พ.ค. 2565
106365011 นายมูฮำมัดซอฟวัน ดือรามะ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 14 ธ.ค. 2565
106365012 นางสาวซากียะห์ ดือเระซอ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 14 ธ.ค. 2565
106365013 นายวันนูเดน อาลี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 14 ธ.ค. 2565
106365014 นางสาววาสนา บาเหมสนิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 14 ธ.ค. 2565
106365016 นายอิฟฟาน ยูโซ๊ะ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 14 ธ.ค. 2565
106368001 นางสาวฟาซีรา วุฒิศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2566
106368001 นางสาวฟาซีรา วุฒิศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2566
106368002 นางสาวแวนาบีฮา แวอูเซ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2566
106368003 นายอัยมาน อาแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106368004 นายมูฮำมัดซายูตี แวดราแม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106368005 นางสาวฟิตรีญา ยูโซะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 19 ก.ค. 2566
106368009 นายมูหามัดพีดาว เต็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106368011 นางสาวนาดียา สะเตาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106368012 นายฮานาฟี อีสอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106368014 นางสาวมุสลีมะห์ กียะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106368015 นางสาวนูรอายน์ อาแซ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106368016 นางสาวนูรอาซีกีน เจ๊ะฮะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106368019 นางสาวฟาตีเมาะห์ เจะปูเตะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106368021 นายจิรัฏฐ์ สุนทรวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2566
106368021 นายจิรัฏฐ์ สุนทรวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 06 ธ.ค. 2566
106368041 นางสาวซูไรดา แบอะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106368042 นายบัสรี หามะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106368043 นางสาวบัสมิลลา บือราเฮง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106368044 นางสาวบุสเราะห์ ลือเเบซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106368045 นายวศิน กาซอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106368046 นางสาวกูฟิรณีย์ ลอมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106368047 นายอิสมาแอ สามะแอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 11 พ.ค. 2565
106368048 นางสาวอัลวานี แสมะเซง บริหารธุรกิจบ