ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รูปแบบออนไลน์)

ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รูปแบบออนไลน์)

 
 

assignment_ind
picture_in_picture
 

ให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เตรียมการดังต่อไปนี้

  ไฟล์หลักฐานประกอบการรายงานตัว (กรณีเป็นเอกสารให้ถ่ายเอกสาร เซ็นต์ชื่อสำเนาถูกต้อง สแกน,ถ่ายรูปเป็นไฟล์)
 1. กรณีภาคปกติ ไฟล์รูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักศึกษาม.ราชภัฏยะลา (JPG,JPEG,PNG)
 2. กรณีภาคกศ.บป. และ บัณฑิตศึกษา ชุดสุภาพ (JPG,JPEG,PNG)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (PDF)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (PDF or JPG,JPEG,PNG)
 5. หลักฐานแสดงผลสำเร็จการศึกษา ตามคุณสมบัติของแต่ละหลักสูตร (PDF)
  หมายเหตุ : กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา นำใบแสดงผลการเรียนมาแทน เช่น ใบปพ.1 เกรดรวม 5 เทอมสำหรับ ม.6 ,ใบรบ. เกรดรวม 3 เทอมสำหรับ ปวส.
  ให้นักศึกษาพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาจากระบบรายงานตัวด้วยกระดาษสีเหลือง ส่งพร้อมหลักฐานทั้งหมด ส่งเป็นเอกสารให้มหาวิทยาลัยอีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 ติดตามรายละเอียดจากเพจงานทะเบียนฯ มรย.
  ค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา
 • เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
 • เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามแต่ละหลักสูตร

  ขั้นตอนการรายงานตัว
 1. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้สมัครและเลขที่บัตรประชาชน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 2. แนบไฟล์เอกสาประกอบการรายงานตัวให้ครบสมบูรณ์ เอกสารสำเนาทุกอย่างให้เซ็นต์ถูกต้องก่อนทำการสแกนเป็นไฟล์ PDF
 3. รอทางคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้น
 4. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบให้ไม่ผ่าน ให้ผู้รายงานตัวดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มยืนยันการแก้ไข เพื่อรอการตรวจสอบอีกครั้งตามข้อ 3 (หากกดปุ่มยืนยันแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้)
 5. เมื่อผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษาจะทำการออกรหัสนักศึกษา
 6. เมื่อผู้รายงานตัวได้รับรหัสนักศึกษา ให้ทำการพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ตามช่องทางที่กำหนด
 7. ทำการพิมพ์บัตรนักศึกษาชั่วคราวเก็บไว้ใช้งานตลอดปีการศึกษา 2565 จนกว่าจะได้รับบัตรนักศึกษาตัวจริง
 8. ให้นักศึกษาพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาจากระบบรายงานตัวด้วยกระดาษสีเหลือง(ภาคปกติ) กระดาษสีชมพู(ภาคกศ.บป. และบัณฑิตศึกษา) ส่งพร้อมหลักฐานทั้งหมด ส่งเป็นเอกสารให้มหาวิทยาลัยอีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565