ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 
 

รหัสผู้สมัคร ดูจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว(ผลการคัดเลือก) หรือใบเสร็จการสมัคร


assignment_ind
picture_in_picture
 
warning สำหรับนักศึกษาที่ยังค้างส่งหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ให้รีบดำเนินการโดยด่วน ส่งมาที่งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น1 อาคาร20 มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ได้
เอกสารและหลักฐานในการรายงานตัว มี ดังนี้
  1. หลักฐานแสดงผลสำเร็จการศึกษา (ตามคุณสมบัติของแต่ละหลักสูตร, มีวันที่สำเร็จการศึกษาหรืออนุมัติจบ) 2 ฉบับ
  2. กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือการเทียบคุณวุฒิ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ