ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 
 

รหัสผู้สมัคร ดูจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว(ผลการคัดเลือก) หรือใบเสร็จการสมัคร


assignment_ind