ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 
 

รหัสผู้สมัคร ดูจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว(ผลการคัดเลือก) หรือใบเสร็จการสมัคร หรือคลิกค้นหาด้วยเลขบัตรปชช


assignment_ind
picture_in_picture
 
×

ค้นหารหัสผู้สมัคร

picture_in_picture

เพื่อความรวดเร็วในการรายงานตัว กรุณาเตรียมความพร้อมดังนี้

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ให้เตรียมการดังต่อไปนี้
 • (ภาคปกติ) รูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักศึกษาม.ราชภัฏยะลา 1 นิ้ว (ติดใบรายงานตัว)
 • (ภาคกศ.บป. และบัณฑิตศึกษา) รูปถ่ายชุดสุภาพ 1 นิ้ว (ติดใบรายงานตัว)
 • ไฟล์รูปถ่าย สกุลไฟล์ .jpg (อัพโหลดผ่านระบบรายงานตัว) เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำบัตรนักศึกษา
 • หลักฐานแสดงผลสำเร็จการศึกษา ตามคุณสมบัติของแต่ละหลักสูตร
 • กรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากทางสถานศึกษาอยู่ในช่วงกำลังออกหลักฐาน ให้นำใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาโดยสำเร็จก่อน วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 มาแสดงแทน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
 • เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ดูตามเอกสารแนบท้ายประกาศผู้สิทธิ์รายงานตัว
 • (ภาคปกติ) พิมพ์ใบรายงานตัวด้วยกระดาษ A4 สีเหลือง ติดรูปถ่ายชุดเครื่องแบบมรย.ให้เรียบร้อย

ขั้นตอนการรายงานตัวในวันรายงานตัว (ณ ใต้หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏยะลา)
 1. รับบัตรคิว และตรวจความพร้อมของเอกสาร
 2. คณะกรรมการเรียกตามลำดับคิว
 3. รับการตรวจสอบรูปถ่ายที่อัพโหลดผ่านระบบรายงานตัว
 4. รับการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 5. รับการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
 6. รับการออกรหัสนักศึกษา
 7. รับบัตรนักศึกษาชั่วคราว
 8. ชำระเงินค่ารายงานตัวและค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา(ค่าเทอม)
 9. เก็บหลักฐานเอกสารประกอบการรายงานตัว
 10. รับการชี้แจ้งกิจกรรมนักศึกษาภาคบังคับ โดย กองพัฒนานักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ)
 11. ติดต่อซื้อชุดนักศึกษา, ชุดกิจกรรม และติดต่อสมัครเข้าเป็นนักศึกษาหอพัก มรย. (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ)
* ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว กรุณาเข้ามารายงานตัวให้แล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด 30 นาที