สถิติผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

จำนวนผู้สมัครนับจากข้อมูลผู้ที่ยืนยันเลือกสาขาวิชา
Filter:
หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ แผนรับ จำนวนผู้สมัคร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา แผน ก แบบ ก1 (ภาคพิเศษ) ปริญญาโท ภาคพิเศษ 5 3
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา แผน ก แบบ ก2 (ภาคพิเศษ) ปริญญาโท ภาคพิเศษ 15 7
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา แผน ข (ภาคพิเศษ) ปริญญาโท ภาคพิเศษ 15 11
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา แผน ข (ภาคปกติ) ปริญญาโท ภาค ปกติ 5 1
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ) ปริญญาโท ภาค ปกติ 5 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แบบ 2.1 (ภาคพิเศษ) ปริญญาเอก ภาคพิเศษ 6 5
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แบบ 2.1 (ภาคปกติ) ปริญญาเอก ภาคปกติ 6 2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก2 (กลุ่ม1) (ภาคพิเศษ) ปริญญาโท ภาคพิเศษ 20 5
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก2 (กลุ่ม2) (ภาคพิเศษ) ปริญญาโท ภาคพิเศษ 25 31
รวม 102 69