สถิติผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

จำนวนผู้สมัครนับจากข้อมูลผู้ที่ยืนยันเลือกสาขาวิชา
Filter:
หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ แผนรับ จำนวนผู้สมัคร ชำระค่าสมัคร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา แผน ก แบบ ก1 (ภาคพิเศษ) ปริญญาโท ภาคพิเศษ 5 0 0
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา แผน ก แบบ ก2 (ภาคพิเศษ) ปริญญาโท ภาคพิเศษ 15 4 0
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา แผน ข (ภาคพิเศษ) ปริญญาโท ภาคพิเศษ 15 1 0
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา แผน ข (ภาคปกติ) ปริญญาโท ภาค ปกติ 5 0 0
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ) ปริญญาโท ภาค ปกติ 5 3 0
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แบบ 2.1 (ภาคพิเศษ) ปริญญาเอก ภาคพิเศษ 6 1 0
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แบบ 2.1 (ภาคปกติ) ปริญญาเอก ภาคปกติ 6 0 0
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก2 (กลุ่ม1) (ภาคพิเศษ) ปริญญาโท ภาคพิเศษ 20 0 0
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก2 (กลุ่ม2) (ภาคพิเศษ) ปริญญาโท ภาคพิเศษ 25 15 3
รวม 102 24 3